ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562

 

*** แก้ไขประกาศแนบท้าย ***
*** ให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงท้ายประกาศรายชื่อเกี่ยวกับการายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด
และคำชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์