ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563

download file