เรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน

เรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน
ช่องทางการแจ้งเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์
  ๑) ส่งแบบฟอร์มเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ด้วยตนเองโดยตรงต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์
  ๒) ส่งแบบฟอร์มที่ตู้รับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ โดยเลขานุการคณะกรรมการเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ตรวจสอบเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ ของเดือน มี ๒ แห่ง ได้แก่
      – ชั้น ๑ อาคารเรียน หน้าห้องหัวหน้ากองการศึกษา ฯ
      – ชั้น ๑ อาคารหอพัก บริเวณหน้าห้องฝ่ายปกครอง
  ๓) ส่งแบบฟอร์มหรือรายงานเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ด้วยตนเองโดยตรงต่อครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น
  ๔) กรอกแบบฟอร์มอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ในระบบ Google form ที่ Line official account ชื่อ งานกิจการนักศึกษา เมนูการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ QR Code นี้ ที่อยู่ในเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ฯ

Scan qr code กรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม