กระดานถาม-ตอบ

กระดานถาม-ตอบ


Forum Navigation

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562

Quote
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562
 
*** ให้นักเรียนอ่านคำชี้แจงท้ายประกาศรายชื่อเกี่ยวกับการายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด
และคำชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์

Quote