กระดานถาม-ตอบ

กระดานถาม-ตอบ


Forum Navigation

การแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทยในรายวิชา ศิลปวิจักษ์ : ดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปี่ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหอพักนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

Quote

การแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทยในรายวิชา ศิลปวิจักษ์ : ดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปี่ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหอพักนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วันที่ 12 มิถุนายน 2562