บทคัดย่อวิจัยปี 2558

บทคัดย่อวิจัยปี 2558

  • ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อพฤติกรรมมารดาในการป้องกันภาวะตัวเหลืองจากการได้รับนมมารดาไม่เพียงพอในทารกแรกเกิดครบกำหนด
    The Effect of Coaching Program on Maternal Behavior to Prevent Breast Feeding Jaundice in Full Term Neonate


  • Effects Of Research-Based Instruction In Maritime Medicine Nursing Practicum Of Nursing Students, The Royal Thai Navy College Of Nursing

  • Association of Interest in Receiving Information, Society’s Support and Energy Saving Responsibility with Energy-saving behavior of the Nursing Students at The Royal Thai Navy College of Nursing

  • An Analysis Of Variables Discriminating Between Quitter And Non-Quitter Groups Among Thai Alcohol-Dependent Smokers

  • A Needs Assessment in Research Methodology of Naval Medical Department Personnel

  • Effects of Research-Based Instruction in Health System Subject of Nursing Students, The Royal Thai Navy College of Nursing

  • Study of Learning Behaviors of Nursing Student at The Royal Thai Navy College of Nursing

  • The Comparative Study Of Professional Standards For Thai Teachers And For Asean Teachers