วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดโครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารหอพัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากรและนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ของ วพร.ศวก.พร. ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและปลูกฝังค่านิยม รักษาวัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยซึ่งเป็นพันธกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยกับการจัดการเรียนการสอน

  

Read More