ประวัติวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ


          วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ให้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจมนุษย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะทางทหารที่ดี มีความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม รวมทั้งสามารถดำรงชีวิตอย่างสง่างามและมีความสุข

 

        ซึ่งในขณะนั้น พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ ดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มีความดำริที่จะก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยขึ้น  ภายหลังจากที่ได้ขยายกิจการแพทย์ของกองทัพเรือออกมาจากที่เดิม คือ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพในขณะนี้  มาก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ด้วยเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องมีกำลังพลทางด้านพยาบาลหญิง เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลให้สมบูรณ์แบบ และวิธีที่ดีที่สุดคือ การก่อตั้งโรงเรียนของเราขึ้นเอง  เพื่อผลิตพยาบาลขึ้นตามความต้องการ  เพราะในสมัยนั้นการหาพยาบาลเข้ามาบรรจุในโรงพยาบาลค่อนข้างยาก  ดังนั้นการผลิตพยาบาลขึ้นเองก็จะได้พยาบาลที่มีเจตนคติและเข้าใจในการแพทย์ของกองทัพเรือได้ดี  ก็จะเกิดผลดีกว่าการรับสมัครจากสถาบันอื่นๆ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา  ท่านพลเรือโท สนิทฯ ได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากและก็เป็นเวลาหลายปีกว่าที่จะประสบความสำเร็จเป็นโรงเรียนพยาบาลหญิงขึ้นมาได้  อุปสรรคต่างๆมีมาก และอุปสรรคใหญ่คือ ความไม่เข้าใจและความสำเร็จในการก่อตั้งครั้งนี้ที่สำคัญที่สุด เป็นเพราะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทรา       บรมราชชนนี ที่ทรงโปรดให้การสนับสนุนอีกด้วย จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ซึ่งพวกเราทุกคนรวมทั้งนักเรียนทุกรุ่นจะพึงจดจำเอาไว้  (ข้อมูลจากหนังสือ 20 ปีแห่งความหลัง โดย พล.ร.ท.สรวุฒิ วีรบุตร)         

 

วันที่  11 กรกฏาคม พ.ศ.2511
ได้ก่อตั้ง โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  ซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

 

วันที่  24 พฤศจิกายน พ.ศ.2532
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

 

และเมื่อวันที่ 26พฤษภาคม  พ.ศ. 2536
สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีอนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลและได้ปรับปรุงหลักสูตรจากเดิม หลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยเทียบเท่าปริญญาตรี เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2537

 

 

 

 

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform