ฝ่ายปกครอง


ฝ่ายปกครอง  มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน ดังนี้

1.    เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนพยาบาล มีระเบียบวินัยและคุณลักษณะทางทหาร

2.    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรทุกระดับในสถาบัน

3.    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกเหนือหลักสูตร

4.    เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพยาบาล มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

 

ฝ่ายปกครอง มีภาระงาน ดังนี้

1.    งานวินัยและการปกครอง

1.1.   ดำเนินการอบรม ให้ความรู้ ควบคุม ดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยทหาร กฎข้อบังคับของยศ.ทร. ระเบียบปฏิบัติของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทหารหญิง พ.ศ.๒๕๕๑

1.2.   จัดทำคู่มือระเบียบปฏิบัติของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และปรับปรุง แก้ไขให้ทันสมัย และรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันไม่ให้นักเรียนประพฤติผิด

1.3.   ส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม

1.4.   จัดทำทะเบียนประวัติ สถิติ ติดตามและรายงานผลการกระทำความผิดของนักเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

1.5.   เป็นคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาการกระทำความผิดของนักเรียนพยาบาล กำกับคะแนนความประพฤติ ความเหมาะสมของนักเรียนพยาบาลหรือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือในกรณีที่เกินอำนาจเจ้าหน้าที่

1.6.   ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานปกครองของคณะนักเรียนปกครอง

1.7.   ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัยและการปกครองของนักเรียน

1.8.   จัดเวรนักเรียนพยาบาลประจำวันและเวรป้องกันอัคคีภัยประจำหอพัก

1.9.   จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน

 

2.    งานสวัสดิการนักเรียนประกอบด้วย 

2.1.   งานอาคารหอพักมีหน้าที่  ดังนี้   

2.1.1.   กำหนดแผนปฏิบัติงานบริการหอพักให้เป็นไปตามนโยบายของสถาบัน

2.1.2.   ดำเนินการควบคุม ดูแล ตรวจความสะอาดในห้องพักให้อยู่ในระเบียบ

2.1.3.   ดำเนินการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในหอพักให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

2.1.4.   ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของการบริการหอพักแก่นักเรียนพยาบาล

2.1.5.           ดำเนินการจัดระเบียบห้องพักและปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนใหม่ที่เข้าอยู่ประจำหอพัก

2.1.6.   ประเมินผลและติดตามการดำเนินงานในหอพัก

2.2.   งานจัดเลี้ยงนักเรียน มีหน้าที่ ดังนี้

2.2.1.   ดำเนินการจัดหาอาหารเสริมสำหรับนักเรียนปฏิบัติงานเวรยามบ่าย/ดึก

2.2.2.   ติดตาม ดูแลบริการจัดเลี้ยงอาหารประจำวันของนักเรียนพยาบาล และกิจกรรม
ของนักเรียนที่มีการจัดเลี้ยง

2.2.3.   สำรวจยอดนักเรียนในการรับประทานอาหาร ทุกๆ สัปดาห์ รายงานต่อกองสนับสนุน พร.

2.2.4.   ดำเนินการให้นักเรียนพยาบาลจัดเมนูอาหารที่ต้องการเสนอต่อกองสนับสนุน พร.

2.3.   ทุนการศึกษา  มีหน้าที่ ดังนี้

2.3.1.   ดำเนินการติดต่อประสานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ของกระทรวงศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

2.3.2.   ติดตามดอกเบี้ยของเงินกองทุนการศึกษา เพื่อนำดอกผลมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาตามเจตนารมณ์ของเจ้าของทุน

2.3.3.   จัดทำเอกสารการขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนพยาบาล

2.3.4.   พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อเสนอต่อกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

2.3.5.   ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู

2.3.6.   ติดตามประเมินผลผู้ได้รับทุนการศึกษา

2.4.          งานส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุภาพมีหน้าที่ ดังนี้

2.4.1.   จัดทำสมุดบันทึก และสถิติการเจ็บป่วยของนักเรียนพยาบาล ตลอดหลักสูตร

2.4.2.   ดูแลนักเรียนเมื่อเจ็บป่วย ได้แก่ การนำนักเรียนไปตรวจรักษา การเบิกยา
การติดตามอาการการเบิกอาหารอ่อน/อาหารพิเศษ

2.4.3.   ติดต่อประสานงานผู้ให้ทุนการศึกษาเพื่อการดำเนินงาน

2.4.4.   จัดสวัสดิการเยี่ยมเมื่อรับป่วยในโรงพยาบาล และจัดหาคนเฝ้าไข้ กรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนด้วยตนเอง

2.4.5.   ดูแลด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประจำปี และเมื่อมีการระบาดของโรค

2.4.6.           จัดตู้ยาและจัดหายาที่จำเป็นเบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และเพียงพอกับนักเรียน

2.4.7.   ติดต่อ ประสาน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ด้านการตรวจสุขภาพแก่ นพร.
ชั้นปีที่ ๔ ก่อนสำเร็จการศึกษา

2.5.   งานยุทธอาภรณ์   มีหน้าที่ ดังนี้

2.5.1.   จัดหา แจกจ่าย และบันทึกการแจกจ่าย ยุทธอาภรณ์ตามที่กำหนดแก่นักเรียน       แต่ละชั้นปี

 

3.    งานกิจกรรรมพัฒนานักเรียน  ประกอบด้วย งานกิจกรรมและชมรมต่างๆ  มีหน้าที่ ดังนี้

3.1.   ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

3.2.   ดำเนินการขออนุมัตินำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

3.3.   จัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม

3.4.   กำหนดและวางแผนร่วมกับชมรมต่าง ๆ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา

3.5.   จัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญา ด้านสังคมและบุคลิกภาพ ด้านผู้นำทางทหาร และด้านคุณธรรมจริยธรรม

3.6.   ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

 

4.         งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ ดังนี้

4.1.   วางแผนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.2.   จัดนักเรียนพยาบาลเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  วันสงกรานต์  วันลอยกระทง

4.3.   รณรงค์ให้นักเรียนพยาบาลแต่งกายชุดผ้าไทย  ในวันประเพณีสงกรานต์ วันลอยกระทง

4.4.   จัดนักเรียนเข้าร่วมในพิธีทางศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ

4.5.   ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

 

5.    งานอาจารย์ที่ปรึกษา

5.1.   ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  มีหน้าที่ ดังนี้

5.1.1.   จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

5.1.2.   ดูแลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

5.1.3.   สรรหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน

5.1.4.   ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

5.2.   ครูประจำชั้น ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและกำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบของห้องเรียน แบ่งเป็น

 

6. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

6.1 วางแผนการปฏิบัติงานการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน นพร.

6.2 ดำเนินการจัดการกิจกรรมให้บรรลุตามแผน

6.3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

 

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform