ผู้บริหาร


 

ผู้บริหาร
 
     

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา

     

รอง ผอ.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ว่าที่ น.อ.หญิง วิภาภร ศิลสว่าง

     
หัวหน้าฝ่าย
 
     

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
น.ท.หญิง กนกนุช ขำภักตร์

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและแผนพัฒนา
น.ท.หญิง สุวพักตร์ เวศม์วิบูลย์

หัวหน้ากองบังคับการ
น.ท.หญิง นวลลักขณ์ บุษบง

     

หัวหน้ากองการศึกษา
น.ท.หญิง คณาลักษณ์ ดลเสมอ

     
     
บุคคลากร
     
     
     
ภาควิชาความรู้พื้นฐาน
     

หัวหน้าภาควิชา
น.ท.หญิง สินีนุช ศิริวงศ์

รองหัวหน้าภาควิชา
น.ท.หญิง อาทิตยา ดวงมณี


น.ท.หญิง ทิพวรรณ ด้วงชะอุ่ม


น.ท.หญิง สมใจ ศุภนาม


ว่าที่ ร.อ.หญิง ปริยานุช ตั้งนรกุล


ร.ต.มนตรี พึ่งญาติ


พ.จ.อ.สมพร ภูมิพื้นพล


จ.อ.สวัสดิ์ เคลือบสุวรรณ


น.ส.ทรรศนีย์ พรสัมฤทธิ์ผล

     
ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล
     

หัวหน้าภาควิชา
น.ท.หญิง นุสรา ขวัญไสวธรรม

รองหัวหน้าภาควิชา
น.ท.หญิง อภิญญา รอดรักษ์


น.ท.หญิง กนกนุช ขำภักตร์


น.ท.หญิง สุปราณี พลธนะ


ร.อ.หญิง อัญชลี กลิ่นทุม


ร.อ.หญิง วรลักษณ์ จงเลิศมนตรี


ร.ท.หญิง สมาพร ช้างโต

     
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และผดุงครรภ์
     

หัวหน้าภาควิชา
น.ท.หญิง พนิดา วาราชนนท์


น.ท.หญิง พุทธชาด เจริญสิริวิไล


น.ท.หญิง นวลลักขณ์ บุษบง

     
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
     

หัวหน้าภาควิชา
น.ท.หญิง กิตติมา สาธุวงษ์

รองหัวหน้าภาควิชา
น.ท.หญิง สุนทรี มอญทวี


น.ท.หญิง คณาลักษณ์ ดลเสมอ


น.ต.หญิง ปิยาพร สินธุโคต


ร.ท.หญิง อัมพร รัตนประทุม

     
ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
     

หัวหน้าภาควิชา
น.ท.หญิง กนกเลขา สุวรรณพงษ์

รองหัวหน้าภาควิชา
น.ท.หญิง ขวัญตา พลับทอง


น.ต.หญิง นงนุช จิตรารัชต์


ร.ท.หญิง วนิดา เหมหา

     
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
     

หัวหน้าภาควิชา
น.ท.หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ


น.ท.หญิง อมรทิพย์ ณ บางช้าง


น.ท.หญิง ชนุตรา เกิดมณี


น.ต.หญิง สุภรณี โพธิสา


ร.ท.หญิง วนาลักษณ์ พันธ์งาม


ว่าที่ น.อ.หญิง วิภาภร ศิลสว่าง

     
ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
     

หัวหน้าภาควิชา
น.ท.หญิง อรวรรณ ฆ้องต้อ

รองหัวหน้าภาควิชา
น.ต.หญิง ยุวดี วงษ์แสง


น.ท.หญิง สุวพักตร์ เวศวิบูลย์


น.ต.หญิง มรกต เขียวอ่อน

 

 

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform