คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์


          (1) มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

          (2) สามารถให้การพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม แก้ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล และหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

          (3) มีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป

          (4) สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้สถิติได้อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ

          (5) มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบและมีความเอื้ออาทร

          (6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ

          (7) มีความสามารถในการบริหารจัดการในองค์กรทางสุขภาพ

          (8) สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง

          (9) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร

          (10) มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในการพยาบาล และคุณค่า แห่งตน

          (11) มีภาวะผู้นำทางทหาร ประกอบด้วย มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความเชื่อมั่น และกล้าตัดสินใจ เสียสละเพื่อส่วนรวม กล้าหาญอดทน

          (12) มีบุคลิกลักษณะทหาร ประกอบด้วย มีความสง่างาม ยึดมั่นในการปกครองในระบบประชาธิปไตย สุขภาพร่างกายแข็งแรง

          (13) มีระเบียบวินัย ประกอบด้วย ประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน ประพฤติตนตามแบบธรรมเนียมทหาร ตรงต่อเวลา มีความสามัคคีในหมู่คณะ

          (14) จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform