กองบังคับการ


 มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน ดังนี้

               1. ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และ นพร.รับทราบข่าวสารต่างๆ ของ พร.และ ทร.รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมหน่วยให้ภายนอกรับทราบ

2. ดำเนินงานด้านธุรการเกี่ยวกับการประสานงาน การให้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

               3. จัดพิมพ์เอกสารด้านธุรการ เอกสารประกอบการเรียนการสอน คู่มือต่างๆ ของหน่วยงาน
และตามที่ภาควิชา/ฝ่ายต่างๆ ร้องขอ

 

ฝ่ายธุรการ มีภาระงาน ดังนี้

               1. งานธุรการ

              1.1 วางแผนและดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ

              1.2 ดำเนินงานด้านธุรการเกี่ยวกับการประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

              1.3 การรับเอกสารทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

              1.4 ดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานประจำห้อง

              1.5 รวบรวมสถิติภาระงานหน่วยในวงรอบประจำเดือน ได้แก่ รายงานการเรียนการสอนประจำเดือน รายงานกำลังพล รายงานตรวจสุขภาพประจำ 3 เดือน รายงานยาเสพติด รายงานกิจการพลเรือน การประชาสัมพันธ์ รายงานสุขาภิบาล เป็นต้น

                  1.6 จัดพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน คู่มือการฝึกประสบการณ์การพยาบาล ข้อสอบ
แบบประเมินต่างๆ

              1.7 พิมพ์และจัดทำแบบรายงานต่างๆ ที่ใช้ในงานธุรการและงานของหน่วย

              1.8 ประสานงานและขอรับการสนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆ

              1.9 จัดหาและซ่อมวัสดุอุปกรณ์สำนักงานประจำห้องให้ใช้ราชการได้ 

1.10 ปรับปรุงและจัดทำคู่มือครูพยาบาล ประจำปีการศึกษา

 

               2. งานเอกสารชั้นความลับ

              2.1 วางแผนประสานงาน จัดทำทะเบียนเอกสารชั้นความลับ

              2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนชั้นความลับ

              2.3 ตรวจสอบ ควบคุม รักษาความปลอดภัยเอกสารชั้นความลับ

 

               3. งานกำลังพลและทะเบียนประวัติ

              3.1 ดำเนินการด้านอัตรากำลังของหน่วย ได้แก่ การประสานและจัดทำในเรื่องของกรอบอัตรา กำลังพลข้าราชการและลูกจ้างของหน่วย

              3.2 ดำเนินการจัดทำข้อมูลฐานเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะประสานกับสำนักงานประกันคุณภาพฯ

              3.3 ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและลูกจ้าง รวมทั้งการสรุปจัดทำบัญชีวันลาของข้าราชการและลูกจ้างในแต่ละปีงบประมาณ

              3.4 ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างและนักเรียนทางด้านสวัสดิการ เช่น การออกหนังสือรับรองบุคคลทำหนังสือเกี่ยวกับการเสียชีวิตของครอบครัวข้าราชการ ถึง พร.และเสียงตามสาย เงินสวัสดิการป่วย เสียชีวิตของข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว

                  3.5 จัดเก็บเอกสารสัญญาของนักเรียนพยาบาลฯ ที่เข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ทุกรุ่น

              3.6 ดำเนินการด้านทะเบียนราษฎร์ ได้แก่ การย้ายเข้า/ออกของนักเรียนพยาบาล

                         

               4. งานจัดซื้อ - จัดจ้าง

              4.1 การจัดซื้อ - จัดจ้าง โดยใช้เงินรายรับสถานศึกษา วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

 

5. งานประชาสัมพันธ์

5.1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างและนักเรียนพยาบาล โดยการปิดประกาศ การจัดทำป้ายประกาศ การประกาศเสียงตามสาย

5.2 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภายนอกหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่กิจกรรมหน่วย

 

การให้บริการของฝ่ายธุรการ

               เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 0730 – 1630 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

 

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform