กองการศึกษา


ฝ่ายวิชาการ มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน ดังนี้

1.    เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มีการดำเนินงานด้านหลักสูตร การบริการหลักสูตร              และการจัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศ

2.    เพื่อให้คณาจารย์ของสถาบันสามารถจัดการศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนตามวิสัยทัศน์ของสถาบันและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศ

3.    พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและลดโอกาสเสี่ยงของการไปสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

4.    สนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุนเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนทุกรูปแบบที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

5.          ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

 

กองการศึกษา มีภาระงาน ดังนี้

               1. งานบริหารหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน

 

                   1.1 งานหลักสูตร

                         1.1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ

                         1.1.2 เตรียมการเพื่อนำหลักสูตรไปใช้จัดการเตรียมการสอน

                         1.1.3 ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ จัดการทวนสอบในระดับรายวิชา และระดับหลักสูตรทุกปีการศึกษา

                         1.1.4 ติดตามและรวบรวมการประเมินผลการใช้หลักสูตรรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(มคอ.5, 6)

                         1.1.5จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา และเมื่อครบวงรอบการใช้หลักสูตร(มคอ.7)

                         1.1.6 ประเมินการใช้หลักสูตรระหว่างวงรอบของหลักสูตร

                         1.1.7 ประเมินหลักสูตรตามวงรอบของหลักสูตร

 

                   1.2 งานการเรียนการสอน

                         1.2.1 กำหนดแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษาประจำปี จัดทำภาคปฏิทินการศึกษา ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการศึกษา ประสานการจัดการเรียนการสอนกับภาควิชาเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาตลอดปี การจัดชั่วโมง การจัดห้องเรียน ตารางสอนวิชา และตารางหมุนเวียนการปฏิบัติงานของนักเรียนพยาบาลตลอดปีการศึกษา

                         1.2.2 จัดให้มีการนำเสนอแผนการจัดการเรียนการสอนและผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อติดตาม ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกในการพัฒนาการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

                         1.2.3 พัฒนาศักยภาพด้านการสอนและการนิเทศสำหรับอาจารย์พยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยงในคลินิกให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

                         1.2.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

                         1.2.5 เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศหลักสูตรให้กับผู้เรียน และกำหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนร่วมกับภาควิชา

                         1.2.6 เตรียมความพร้อมนักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เพื่อสอบรวบยอดของมหาวิทยาลัยมหิดลและการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

                         1.2.7จัดการประชุม การจัดการเรียนการสอนในคลินิก

                         1.2.8พัฒนาการเรียนการสอนและสร้างเครือข่ายด้านการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล

 

               2. งานจัดการศึกษา

                   2.1 ประสานขอรับการสนับสนุนผู้สอนและครูช่วยสอน ดำเนินการให้ พร.แต่งตั้งผู้สอนรายวิชาทั้งภายใน วพร.ศวก.พร. ภายใน ทร. และภายนอก ทร. คำสั่งประธานรายวิชา ครูนิเทศภาคปฏิบัติ

                   2.2 ประสานการรับ-ส่งอาจารย์สอน

                   2.3 จัดทำรายงานชั่วโมงการเรียนการสอนของครูผู้สอนและนักเรียนเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเสนอ พร. และ ยศ.ทร.ตามลำดับ ก่อนวันที่ 10 ของเดือน และรวบรวมข้อมูลการรายงานเกี่ยวกับการลากิจ ลาป่วยของนักเรียน

                   2.4 จัดทำตารางกลางเพื่อบันทึกการสอบย่อย กำหนดส่งงาน ชั่วโมงว่างของนักเรียนในแต่ละสัปดาห์เป็นรายชั้นปี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนในการกำหนดภาระงาน กิจกรรมการเรียน ตลอดจนใช้ชั่วโมงในการสอนเสริมแก่ผู้เรียน

                   2.5 จัดประชุมหัวหน้านักเรียนฝ่ายวิชาการเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การเรียนการสอน การลาเรียน

                   2.6 ดำเนินงานพิธีการในการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง นพร.ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4

                   2.7 จัดพิธีมอบขีดหมวกและปัจฉิมโอวาท

                   2.8 ร่วมดำเนินการในพิธีสำเร็จการศึกษา โดยหัวหน้างานจัดการการศึกษาเป็นเลขานุการ และสมาชิกฝ่ายวิชาการปฏิบัติงานตามคำสั่ง ผอ.วพร.ศวก.พร.

 

                   3. งานวัดและประเมินผลการศึกษา
                   3.1 จัดทำตารางสอบประจำภาคการศึกษา กำหนดผู้คุมสอบ ห้องสอบ และประสานการจัดสถานที่สอบ

                   3.2 ประสานรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเลือกข้อสอบ กรรมการพิมพ์ข้อสอบ กรรมการคุมสอบและประเมินผล รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้ พร.แต่งตั้งกรรมการดังกล่าว

                   3.3 จัดเก็บและรวบรวมข้อสอบรายวิชาจากภาควิชา เพื่อคัดเลือกข้อสอบปลายภาคการศึกษา

                   3.4 ออกหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกข้อสอบ และดำเนินการคัดเลือกข้อสอบ

                   3.5 จัดพิธีเปิดสอบความรู้และดำเนินการสอบ

                   3.6 รวบรวมคะแนนรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ คะแนนความเหมาะสม คะแนนความประพฤติ เพื่อการตัดเกรด

                   3.7 เสนอผลการจัดการศึกษาให้ ยศ.ทร.เห็นชอบและอนุมัติ

                   3.8 ประกาศผลการสอบและแจ้งผลการสอบแก่ผู้ปกครอง

                   3.9 เสนอรายชื่อ นพร.ที่ได้รับรางวัลเรียนดีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในพิธีเปิดการศึกษา

                   3.10เสนอรายชื่อ นพร.ที่มีสิทธ์รับรางวัลเรียนดีของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

                   3.11 ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม และประเมินผลการเรียน ตลอดจนติดตามและประเมินผลนักเรียนด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพการพยาบาลและคุณลักษณะทหาร

                   3.12 ติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา

                   3.13 พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนให้สามารถวัดผลได้ตรงตามสภาพจริง

                   3.14 ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของ นพร.ปีสุดท้าย/ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่

 

               4. งานทะเบียนการศึกษา

                   4.1 กำกับ ติดตาม สรุปผล การจัดทำ แบบบันทึกผลการเรียนประจำชั้นปี ตรวจสอบผลการเรียน และการจบหลักสูตรของนักเรียน

                   4.2 จัดทำทะเบียนนักเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

                   4.3 ออกใบระเบียนการศึกษาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                   4.4 ลงทะเบียนเพื่อสอบรวบยอดของมหาวิทยาลัย

                   4.5 ลงทะเบียนเพื่อสอบขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

                   4.6 ลงทะเบียนการสมัครเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล สมาคมพยาบาล และชมรมพยาบาลสี่เหล่า

                   4.7 เสนอผลการศึกษาเพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอรับพระราชทานปริญญาบัตรต่อมหาวิทยาลัยมหิดล

                   4.8 จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษา และเก็บสถิติการออกระเบียนการศึกษาประจำปีการศึกษา และให้บริการสถิติข้อมูลของนักรเยนที่เกี่ยวข้อง

                   4.9 ออกใบรับรองนักเรียนพยาบาลเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากแหล่งทุน

                   4.10 ติดตามและตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ นพร.ปี 1 รวมทั้งตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาตามการร้องขอ

 

               5. งานบริการการศึกษา

                   5.1 สำรวจความต้องการใช้ตำรา เอกสาร สื่อ โสต ทัศนูปกรณ์ทุกปีการศึกษา และเสนองบประมาณความต้องการตามวงรอบงบประมาณ

                   5.2 พัฒนาห้องสมุด สื่อ โสต ทัศนูปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

                   5.3 บำรุงรักษาสื่อ โสต ทัศนูปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

                   5.4 จัดระบบบริการการศึกษาที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน

                   5.5 ติดตามและประเมินผลการใช้ห้องสมุด การบริการสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

                   5.6 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ทางการศึกษา

 

 

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform