ค่านิยมร่วมขององค์กร


 

 

          ค่านิยมร่วมของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ "RTNCN"

 

          R (Responsibility)

          T (Team Work)

          N (Neatness)

          C (Creative Thinking)

          N (Nice)

       

= การมีความรับผิดชอบ

= การทำงานร่วมกันเป็นทีม

= การมีความประณีต เป็นระเบียบเรียบร้อย

= การมีความคิดสร้างสรรค์

= การมีความสุภาพ

 

 

 

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform