ปรัชญา ปณิธาน


         ปรัชญา/ปณิธาน

 

         ความสำเร็จของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เกิดจากการใฝ่รู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องของบุคลากร ภายใต้ค่านิยมร่วมและการมีธรรมาภิบาล เพื่อการมีสุขภาวะของกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนอย่างยั่งยืน

 

          วิสัยทัศน์

          เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในการผลิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล       

 

         พันธกิจ

 

       1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

        2. การทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

        3. การให้บริการวิชาการแก่สังคม

         4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform