ข้อบังคับชมรมพยาบาลกองทัพเรือ


 

 

ระเบียบข้อบังคับ

ชมรมพยาบาลกองทัพเรือ

-------------------------------------------

          จากการประชุมของ ชมรมพยาบาลกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๕๔ มีมติให้ใช้ระเบียบข้อบังคับชมรมพยาบาลกองทัพเรือ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

หมวดที่ ๑  เรื่องทั่วไป

         ๑. ระเบียบข้อบังคับนี้เรียกว่า ระเบียบข้อบังคับของชมรมพยาบาลกองทัพเรือ

         ๒. ที่ตั้งของชมรมพยาบาลกองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่ห้องชมรมศิษย์เก่า ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ๕๐๔/๕๗ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

         ๓. เครื่องหมายของชมรม (กำลังดำเนินการจัดทำ)

         ๔. ในระเบียบข้อบังคับนี้

ข้อบังคับ หมายถึง ข้อบังคับชมรมพยาบาลกองทัพเรือ

ชมรม หมายถึง ชมรมพยาบาลกองทัพเรือ

สมาชิก หมายถึง สมาชิกชมรมพยาบาลกองทัพเรือ

กรรมการบริหาร หมายถึง ประธานและกรรมการฝ่ายต่างๆ ของชมรมพยาบาลกองทัพเรือ

หมวดที่ ๒  วัตถุประสงค์ของชมรมพยาบาลกองทัพเรือ

         ๑. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชมรมฯ ชมรมกับศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของพยาบาลทหารเรือ

         ๒. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจกรรมของสมาชิกของชมรมฯ และนักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ

         ๓. เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของชมรมและวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

หมวดที่ ๓  สมาชิก

         ๑. สมาชิกของชมรม มี ๓ ประเภท ได้แก่

             ๑.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น และประกาศนียบัตรพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๖ ถึงปี พ.ศ.๒๕๒๔ จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

             ๑.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารของชมรมฯ เชิญเป็นสมาชิกเพื่อเป็นเกียรติแก่ชมรมฯ

         ๒. การเข้าเป็นสมาชิก

             ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสามัญ เป็นสมาชิกของชมรมโดยปริยาย ส่วนสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกจะเป็นผู้เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณารับเข้าเป็นสมาชิก

         ๓. สิทธิ์ของสมาชิก

             ๓.๑ สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชมรมจัดขึ้น

             ๓.๒ สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรมต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารเพื่อวินิจฉัยได้

             ๓.๓ สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ไต่ถาม และตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารได้

         ๔. การพ้นสมาชิกภาพ

             สมาชิกจะพ้นสภาพเมื่อ

             ๔.๑ ตาย

             ๔.๒ คณะกรรมการบริหาร ๓ ใน ๔ ร่วมพิจารณาให้สมาชิกนั้นพ้นสภาพสมาชิก และคะแนนเสียงนั้นต้องเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

หมวดที่ ๔  การบริหารของชมรม

         ๑. ให้มีคณะกรรมการบริหารของชมรมไม่น้อยกว่า ๑๒ คน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน      ๒ คน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ๒ คน เหรัญญิก ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายหารายได้ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์            ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งอื่นๆ ตามที่กรรมการเห็นสมควร

         ๒. ที่ปรึกษาชมรม ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

         ๓. การเลือกคณะกรรมการบริหาร

             ๓.๑ ประธานชมรม เป็นผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า และ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยดำรงตำแหน่งวาระ ๒ ปี ปรับเปลี่ยนตามปีงบประมาณ

             ๓.๒ รองประธานชมรมและคณะกรรมการบริหาร ประธานชมรมในข้อ ๓.๑ เป็นผู้เลือกและเสนอชื่อกรรมการฝ่ายต่างๆ จากผู้แทนหน่วยหลัก ๓ แห่ง

         ๔. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรม

             ๔.๑ ดำเนินการบริหารกิจการของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

             ๔.๒ เสนองบดุลประจำปี และรายงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมทราบ

             ๔.๓ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจออกระเบียบแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ หรือแต่งตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้

         ๕. ตำแหน่งและหน้าที่ของกรรมการ

             ๕.๑ ประธาน

                   ๕.๑.๑ เป็นหัวหน้าในการบริหารของคณะกรรมการบริหาร และควบคุมให้การบริหารเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของชมรม

                   ๕.๑.๒ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และที่ประชุมใหญ่

                   ๕.๑.๓ เป็นตัวแทนของชมรมเกี่ยวกับกิจกรรมและการติดต่อกับราชการ องค์กรอื่นๆ และบุคคลทั่วไป

             ๕.๒ รองประธาน

                   ๕.๒.๑ มีหน้าที่บริหารกิจกรรมของชมรมแทนประธาน ในกรณีที่ประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

                   ๕.๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย

 

             ๕.๓ เลขานุการ

                   ๕.๓.๑ จดบันทึกการประชุม และจัดวาระการประชุม รวมทั้งติดต่อกับคณะกรรมการในการประชุมของชมรม

                   ๕.๓.๒ ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของชมรม

                   ๕.๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย

             ๕.๔ เหรัญญิก

                   ๕.๔.๑ มีหน้าที่รับจ่ายเงินของชมรม

                   ๕.๔.๒ ทำบัญชีงบดุลบประจำปี เพื่อแจ้งสถานะทางการเงินของชมรม

                   ๕.๔.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย

             ๕.๕ ฝ่ายทะเบียน

                   ๕.๕.๑ มีหน้าที่จัดการ รักษาและปรับปรุงสำมะโน/ทะเบียนสมาชิกของชมรมให้ถูกต้องเสมอ

                   ๕.๕.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย

             ๕.๖ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                   ๕.๖.๑ มีหน้าที่ติดต่อแจ้งข่าวกิจกรรมและต้อนรับในกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น

                   ๕.๖.๒ จัดทำเวบไซด์ของชมรมเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมตลอดจนให้เป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเหล่าสมาชิก

                   ๕.๖.๓ จัดทำจุลสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร วิชาการและกิจกรรมของชมรมอย่างสม่ำเสมอ                               ๕.๖.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย

             ๕.๗ ฝ่ายกิจกรรม

                   ๕.๗.๑ มีหน้าที่จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชมรม และ/หรือ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

                   ๕.๗.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย

             ๕.๘ ฝ่ายหารายได้

                   ๕.๘.๑ มีหน้าที่ดำเนินการหารายได้ให้แก่ชมรม

                   ๕.๘.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย

             ๕.๙ ฝ่ายวิชาการ

                   ๕.๙.๑ มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพพยาบาลและวิชาการที่ทันสมัยให้แก่สมาชิก

                   ๕.๙.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ประธานชมรมมอบหมาย

         ๖. วาระของกรรมการ

             ๖.๑ ประธานชมรมมีวาระในตำแหน่ง ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้ง โดยที่กรรมการบริหารมีวาระตามประธานชมรม

             ๖.๒ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งแทนและอยู่ในตำแหน่งตามวาระของตำแหน่งที่ดำรงแทน

 

หมวดที่ ๕  การประชุม

         ๑. การประชุมกรรมการประจำปี

             คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีการประชุมสมาชิกประจำปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อแถลงถึงกิจกรรมของชมรมที่ได้ดำเนินการไป พร้อมทั้งเสนองบดุลและหารือถึงกิจกรรมของชมรม

         ๒. การประชุมคณะกรรมการบริหาร

             ๒.๑ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง/ปี ประธานชมรมหรือคณะกรรมการบริหาร จำนวน ๑ ใน ๓ มีสิทธิ์ขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษได้ โดยแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้า

             ๒.๒ องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหาร

             ๒.๓ การลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

หมวดที่ ๖  การเงินของชมรม

         ๑. ให้เหรัญญิกเป็นผู้รักษาเงินของชมรมภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร โดยฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือตั๋วแลกเงิน ในนามผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารให้กระทำแทนชมรม

         ๒. การเบิกจ่ายเงินเพื่อกิจกรรมของชมรมให้ดำเนินการตามแผนงานที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหาร

         ๓. เหรัญญิกจะต้องจัดทำบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้องตามวิธีการทางบัญชีและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อรับรอง

         ๔. ทรัพย์สินที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงานของชมรมได้มาจาก

             ๔.๑ เงินบริจาค และเงินสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

             ๔.๒ กิจกรรมของชมรม

             ๔.๓ รายได้อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น

 

                   ประกาศ     ณ      วันที่                     มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕

 

 

                                                น.อ.หญิง   นิลวดี  รัตนสมบูรณ์

                                                                 (นิลวดี  รัตนสมบูรณ์)

                                                   ประธานชมรมพยาบาลกองทัพเรือ

                                                        .......๒๑.../....พ.ย.../  ๕๔.............

 

 

 

 

 

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform