คณะนักเรียนปกครอง


 

 
 
 
นพร.ภัทรภรณ์  แก้วมณี
หัวหน้านักเรียนปกครอง
 
       
 
 
 
นพร.สิริโสภา  สมบูรณ์ชัย
รองหัวหน้านักเรียนปกครอง
 
       
นพร.สตรีรัตน์  สุขศรีราช
นายกราบขวา
นพร.กรลักษณ์  บุญพาสุข
นายกราบซ้าย
       
นพร.ชนาภา  สุขวงษ์
นายตอน 1
นพร.สลิลทิพย์ ควรผดุงศักดิ์
นายตอน 2
นพร.เนตรนภา บุญชู
นายตอน 3
นพร. ณิชาภัทร ตันสันเทียะ
นายตอน 4
       
นพร.เฟื่องลดา หมั่นมา
ผู้ช่วยนายตอน 1
นพร.พิมลวรรณ ทุสาวุธ
ผู้ช่วยนายตอน 2
นพร.สิริอาภรณ์ ต้อยจตุรัส
ผู้ช่วยนายตอน 3
นพร.อมลวรรณ ตันแสนทวี
ผู้ช่วยนายตอน 4

 

 

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform