วัตถุประสงค์


วัตถุประสงค์

 

          1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตราฐานวิชาชีพระดับประเทศมีสมรรถนะทางการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล และมีคุณลักษณะทางทหาร
          2. ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
          3. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการด้านการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรทางการพยาบาล กำลังพลกองทัพเรือ และประชาชน
          4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ศาสนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          5. ส่งเสริมการจัดการความรู้ให้เกิดทั่วทั้งองค์กรเพื่อนำไปสู่ความเป็นองค์กรเพื่อนำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำของกองทัพเรือ

 

สัญลักษณ์ของหน่วย

          สัญลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นรูปพญานาคพันสมอ บนพื้นวงกลมสีแดง ล้อมรอบด้วยชื่อหน่วยงาน คือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และกรมแพทย์ทหารเรือ บนพื้นสีขาว และล้อมรอบด้วยรัศมี สีทอง

 

ความหมายของสัญลักษณ์

 

          พญานาคพันสมอบนพื้นสีแดง หมายถึง ทหารเรือเหล่าแพทย์

          วงกลม ภายในมีชื่อ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ แสดงให้ทราบว่า วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ อยู่ในสังกัด กรมแพทย์ทหารเรือ

          รอบนอกวงกลมล้อมด้วยยอดสามเหลี่ยมแปดยอด เปรียบเสมือนยอดของผลึกเพชร และระหว่างยอดมี 3 ขีด เปรียบเสมือนประกายเพชร ผลึกและประกายเพชรที่ล้อมอยู่นี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการอบรมกุลสตรีให้มีคุณภาพดั่งอัญมณีที่มีคุณค่าสูงสุด

 

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform