ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย


 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและแนวปฏิบัติ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

การประเมินความต้องการจำเป็นของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ

การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย

การสร้างเครื่องมือการวิจัย

ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

วิธีวิทยาการวิจัยของงานวิจัยในโรงพยาบาล

การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI

 คู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

 

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform