กิจกรรมเผยแพร่ และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์


ปี 2556 เผยแพร่ผลงานวิจัย

 

1. AN ANALYSIS OF VARIABLES DISCRIMINATING THE GROUP OF QUITTER AND NON-QUITTER AMONG THAI MALE ALCOHOL-DEPENDENT SMOKERS

2. ความผาสุขและควสามพึงพอใจของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ

3. วิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในสถานศึกษาของกองทัพเรือ

4. ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน แบบใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

5. การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัย โดยการเทียบเคียงสมรรถนะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม

 

ปี 2557 เผยแพร่ผลงานวิจัย

1. โมเดลเชิงสาเหตุสภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

2. ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจในการให้นมแม่ต่อการรับรู้ความสามารถของมารดา ปริมาณน้ำนมแม่และการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวในทารกเกิดก่อนกำหนด

3. ประสิทธิผลของการทำแผลร่วมกับการพันผ้ายืดปิ่นเกล้า 2009 ในผู้ป่วยแผลหลอดเลือดดำที่ขา ห้องตรวจโรคศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

4. การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ในชุมชนเลือกสรร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

5. การศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพของชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร

6. Analysis on the Correlation between Scores in Nursing Practices Given by Nursing Supervisory Instructors and Clinical Instructors of the Royal Thai Navy College of Nursing

7. Evaluation on Activities Conducted for the First Year Nursing Students at the Royal Thai Navy College of Nursing to Promote Discipline and Military Characteristic Development.

8. Assessment of Stakeholders Needs Regarding Desirable Characteristics of Graduates of Royal Thai Navy College of Nursing

 

ปี 2558 เผยแพร่ผลงานวิจัย

 

1. A Needs Assessment in Research Methodology of Naval Medical Department Personnel

2. Learning Styles and Learning Self-Efficacy of Nursing Students at The Royal Thai Navy College of Nursing, Naval Medical Department

3. Study of Learning Behaviors of Nursing Student at The Royal Thai Navy College of Nursing

4. Academic administration network in Military Nursing Colleges

5. Association of Interest in Receiving Information, Society's Support and Energy Saving Responsibility with Energy-saving behavior of the Nursing Students at The Royal Thai Navy College of Nursing

6. ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อพฤติกรรมมารดาในการป้องกันภาวะตัวเหลืองจากการได้รับนมมารดาไม่เพียงพอในทารกแรกเกิดครบกำหนด

7. ปัจจัยที่มีผลต่อขั้นตอนความพร้อมในการคุมกำเนิดภายหลังคลอดของมารดาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผน

8. Effects of Research-Based Instruction in Health System Subject of Nursing Students, The Royal Thai Navy College of Nursing

9. An Analysis Of Variables Discriminating Between Quitter And Non-Quitter Groups Among Thai Alcohol-Dependent Smokers

10. Effects Of Research-Based Instruction In Maritime Medicine Nursing Practicum Of Nursing Students, The Royal Thai Navy College Of Nursing

11. Exploring Quitting Smoking Behavior Among Royal Thai Navy Personnel With The Transtheoretical Model

12. The Comparative Study Of Professional Standards For Thai Teachers And For Asean Teachers

 

ปี 2559 เผยแพร่ผลงานวิจัย

 

 

1. Predicting Factors of Quit Attempt in Thai Schizophrenic Smokers

2. MEDICATION ADHERENCE IN PERSONS WITH CORONARY ARTERY DISEASE: A DELPHI STUDY

3. EFFECTS OF A BLENDED LEARNING MODEL INTEGRATING SITUATED MULTIMEDIA LESSONS AND COGNITIVE APPRENTICESHIP METHOD ON THE CLINICAL REASONING SKILLS OF NURSING STUDENTS

4. ปัจจัยทำนายการเลิกบุหรีในผู้ใช้บริการเลิกบุหรี่ของศูนย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติ

5. ผลของการกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท การวิเคราะห์อภิมาน

6. ความชุกของการเกิดแผลที่เท้าและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 

ปี 2560 เผยแพร่ผลงานวิจัย

1. ผลของโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการปฏิบัติสมาธิต่ออาการหายใจลำบากในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับเคมีบำบัด

 

 

Cloud Provider by Smartclick Solution Co.,Ltd. cloud platform