คำแนะนำในการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย

1. ชื่อโครงการ ( ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

2. ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

3. ระยะเวลาที่ทำการวิจัย ระยะเวลาตั้งแต่เริ่ม จน สิ้นสุดโครงการ

4. สถานที่ทำการวิจัย

5. หลักการและเหตุผลการวิจัย
     สรุปปัญหาหรือเหตุผลที่ทำให้เกิดความสนใจทำการวิจัยเรื่องนี้ ข้อมูลพื้นฐานกับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อทำให้ผู้พิจารณาสามารถเข้าใจสภาวะที่ทำให้เกิดปัญหาหรือเหตุผลที่จะทำการวิจัย โดยมีสถิติ / ตัวเลขและหลักฐานอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ

6.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
     ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพิจารณาว่า คำถามการวิจัยคืออะไร และการวิจัยจะตอบคำถามได้อย่างไร ถ้ามีวัตถุประสงค์ของการวิจัยหลายข้อ ควรระบุว่าข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลัก และข้อใดเป็นวัตถุประสงค์รอง

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
     ชี้แจงว่าผลการวิจัยจะสามารถนำไปใช้แก้ปัญหา หรือมีส่วนในการแก้ปัญหาอย่างไร หรือเกิดประโยชน์อะไร

8.ความเป็นมาและการศึกษาในมนุษย์
     การรวบรวมรายงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้ครบถ้วน และนำมาสรุปให้ได้ใจความ เพื่อดูว่าเคยมีการศึกษาเรื่องนี้ในมนุษย์มาก่อนหรือไม่ หากเคยมีการศึกษาทำไมจึงต้องทำซ้ำอีก งานวิจัยที่กระทำจะเพิ่มความรู้เดิมอย่างไร หากไม่มีการศึกษาในมนุษย์ได้ทำการศึกษาในสัตว์ทดลองอย่างเต็มที่มาแล้วหรือยัง (พร้อมเอกสารอ้างอิง)

9. แบบแผนการวิจัย
     แบบแผนการวิจัย ควรเลือกให้เหมาะสมกับคำถามการวิจัย มีความเชื่อถือได้และอยู่ในขีดความสามารถที่ผู้วิจัยจะกระทำได้ เช่น การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive) หรือ Control หรือ Randomized Controlled trial เป็นต้น

10. การดำเนินการวิจัย
     10.1 ประชากรที่เข้ารับการศึกษา
          ก. ประชากรเป้าหมาย
               รายละเอียดเกี่ยวกับประชากรเป้าหมายที่จะทำการศึกษาว่าเป็นใคร เช่น เด็กนักเรียนในกรุงเทพฯ ซึ่งควรเป็นประชากรกลุ่มเดียวกับที่นำผลวิจัยไปใช้
          ข. และ ค. การเลือกตัวอย่างประชากร
               กำหนดวิธีและหลักเกณฑ์การคัดเลือกประชากรเป้าหมายและการคัดออกประชากรให้ชัดเจน
          ง. ขนาดตัวอย่างประชากร
               ข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษาของผู้อื่น เกี่ยวกับอุบัติการณ์ (Incidence) หรือความชุก (Prevalence) หรือ ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ( ใส่หมายเลขเอกสารอ้างอิงด้วย ) สามารถนำมาคำนวณขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิจัยได้ และนำมาหาจำนวนประชากรที่เหมาะสม พร้อมแสดงวิธีการคำนวณตามระเบียบวิธีทางสถิติ

     10.2 วิธีศึกษาวิจัยให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนต่างๆดังนี้
          - หากเป็น drug trial จะต้องระบุ ชนิด ขนาด วิธีบริหารยา ความถี่ และระยะเวลาของการ-บริหารยา เป็นต้น ระบุชื่อสามัญ ชื่อทางเคมี และชื่อการค้าของยาที่จะนำมาใช้ในการวิจัย รวมทั้งสถานภาพของการขึ้นทะเบียนยา ดังนี้
               • เป็นยาที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ประเทศใดๆ จะถือว่าเป็น investigational new drug จะต้องดำเนินเรื่องขอนำยาเข้าประเทศเพื่อการวิจัยจาก สนง. คณะกรรมการอาหารและยา และให้แนบ investigator brochure ของยานั้นมาด้วย
               • เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง
               • เป็นยาที่ได้รับขึ้นทะเบียนแล้วโดยคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย (หากไม่ทราบ ผู้วิจัยสามารถติดต่อสอบถามเลขทะเบียนได้ที่กองควบคุมยา      สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 0-2590-7196 และ 0-2590-7204
          - หากไม่ระบุสถานภาพของการขึ้นทะเบียนยาตามที่ระบุไว้ข้างต้น คณะกรรมการฯ จะยังไม่ พิจารณาเอกสารที่ส่งมา
          - หากเป็น questionnaire ต้องระบุว่า จะสอบถามผู้เข้าร่วมวิจัยเมื่อใด กี่ครั้ง ใช้เวลาในการ สอบถาม นานเท่าไร เป็นต้น
          - หากมีการตรวจเพื่อวินิจฉัยและติดตามผลต้องชี้แจงว่า จะทำอะไร ทำเมื่อใด เป็นเวลานานเท่าไร กี่ครั้ง ความถี่ของการตรวจ
          - Specimen ที่จะนำออกจากร่างกายผู้ถูกวิจัยคืออะไร จำนวนเท่าใด ความถี่ที่ใช้เก็บ
          - ในกรณีที่เป็น Clinical trial ขอให้แนบ case record form มาด้วย
          - ในกรณีที่เป็นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม ขอให้แนบแบบสอบถามมาด้วย

     10.3 วิธีวัดผลการวิจัย (Outcome measurement)
          - ให้คำจำกัดความของตัววัด เช่น อัตราการเกิดโรค
          - เครื่องมือที่ใช้วัด ระบุว่าคืออะไร มีความเชื่อถือได้แค่ไหน มีการทดสอบความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ อย่างไร เช่น แบบสอบถาม ควรระบุวิธีการทดสอบและการใช้ แบบสอบถามไว้ด้วย

     10.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
          วิธีเก็บและบันทึกข้อมูลจะกระทำอย่างไร จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรบ้าง นำเสนอแบบฟอร์มเก็บข้อมูล (ถ้ามี)

11. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม
     11.1 เหตุผลความจำเป็นที่ต้องวิจัยในมนุษย์หรือใช้ตัวอย่างหรือข้อมูลที่ได้จากมนุษย์
     11.2 ประโยชน์ที่ประชากรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับหลังสิ้นสุดการวิจัย (ถ้ามี)
     11.3 วิธีการรักษาหรือการปฏิบัติที่ใช้การวิจัยมีความเหมือนหรือแตกต่างจากการปฏิบัติในงานปกติ (routine) อย่างไร
     11.4 ระบุความเสี่ยง / ผลกระทบ/ ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมการศึกษาความเสี่ยง / ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมวิจัย ทั้งด้านสุขภาพ จิตใจ สังคม หรือไม่ พร้อมระบุ
               • ระบุโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เช่น บอกเป็นอัตราส่วนว่าจะเกิด 1 ในจำนวนกี่ราย เป็นต้น
               • รายละเอียดของผลข้างเคียงหรือฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
               • มาตรการป้องกันและรักษาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
               • การชดเชยที่ผู้วิจัยเตรียมไว้
               • ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขหรือรักษาภาวะแทรกซ้อน ผลข้างเคียงหรือฤทธิ์ไม่พึงประสงค์
               • ชื่อแพทย์ผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาถ้ามีปัญหา
     11.5 หลักเกณฑ์การยุติการวิจัย
          ต้องมีเกณฑ์ยุติการวิจัยที่รัดกุมก่อนเกิดอันตรายกับผู้เข้าร่วมการวิจัย (ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่างๆ) หากตรวจพบข้อบ่งชี้ว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้ยุติการดำเนินการวิจัยต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยรายนั้นได้ทันท่วงที
     11.6 วิธีการที่จะเข้าถึงประชากรที่จะเชิญชวนให้เข้าการวิจัย (recruitment process) ระบุว่า
               • ติดต่อเป็นการส่วนตัว (personal contact)
               • รับการส่งต่อจากผู้อื่น (refer)
               • การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ติดประกาศ ลงหนังสือเวียน หรือ อื่นๆ
          หมายเหตุ อนึ่งการติดต่อเป็นการส่วนตัว ถ้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน หรือ ผู้ที่อยู่ในความดูแลของผู้วิจัย อาจทำให้ผู้ถูกติดต่อมีความลำบากใจในการตอบปฏิเสธดังนั้นจึง ขอแนะนำให้ใช้การติดประกาศหรือส่งจดหมายแจ้งชื่อโครงการและผู้ติดต่อกลับ ในกรณีที่ผู้อ่านประกาศ หรือ จดหมายสนใจจะเข้าร่วมการวิจัย
     11.8 การยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
               • โดยการลงชื่อ (Written Inform Consent) โปรดแนบแบบฟอร์มใบยินยอม และคำชี้แจงเพื่ออธิบายแก่ผู้ถูกวิจัยมาด้วย
               • โดยวาจา (Verbal Inform Consent) โปรดระบุเหตุผล และแนบคำกล่าวชี้แจงเพื่อ อธิบายแก่ผู้ถูกวิจัยด้วย
     11.9 วิธีการเก็บรักษาความลับข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัย ควรเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อมิให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้ เช่น หากเก็บเป็นเอกสารผู้ที่จะมีกุญแจเปิดตู้เอกสารได้มีผู้ใดบ้าง หากเก็บโดยใช้คอมพิวเตอร์ จะมีระบบการเก็บและ password อย่างไร เป็นต้น

12. แหล่งสนับสนุนเงินทุนและงบประมาณการวิจัย
          - ระบุแหล่งเงินทุน (ถ้ามี)
          - กรณีต้องการรับการสนับสนุนเงินทุน จาก พร. ให้ระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
               ก. ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ในการวิจัย
               ข. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
               ค. ค่าเดินทาง
               ง. ค่าวิเคราะห์ข้อมูล
               จ. ค่าครุภัณฑ์
               ฉ. อื่นๆ

13. เอกสารอ้างอิง

14. ภาคผนวก
          - เอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ ในการพิจารณาโครงการวิจัย
          - แบบฟอร์มเก็บข้อมูล แบบสอบถาม
          - เอกสารชี้แจงข้อมูลผู้เข้าร่วมงานวิจัย* และ แบบฟอร์มใบยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย*
          - ประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย

* หากมีเอกสารตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว (กรณีศึกษาระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย) ให้ส่ง เอกสารนั้นมาได้เลย แต่ถ้าไม่มีให้ใช้แบบฟอร์มของคณะกรรมการวิจัยฯ พร.

คำแนะนำเบื้องต้นในการเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พร.

     คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พร. มีหน้าที่ในการดูแลให้การวิจัยที่ดำเนินการในสถานพยาบาลของ ทร. หรืองานวิจัยที่ดำเนินการโดยข้าราชการเหล่าแพทย์ หรือบุคลากรของสถาบันสมทบ เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของกองทัพเรือ / กรมแพทย์ทหารเรือ มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์ และมีความถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล

     เมื่อบุคลากรของกรมแพทย์ทหารเรือทุกหน่วยงาน ที่จะดำเนินการวิจัยในมนุษย์ หรือ บุคลภายนอกที่ต้องการดำเนินการวิจัยในหน่วยแพทย์ของกองทัพเรือ จึงต้องขอการรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยฯ โดยส่งผ่านหน่วยงานโรงพยาบาลที่ต้องการเก็บข้อมูล หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อพิจารณาเบื้องต้นถึงความเหมาะสมของการศึกษาวิจัย โรงพยาบาลหรือหน่วยงานต้นสังกัด จะส่งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณา เสนอต่อคณะกรรมการวิจัยฯ ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องส่งเอกสาร ประกอบด้วย
          1. แบบรายงานข้อมูลโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก
          2. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พร. หรือแบบเสนอโครงการวิจัยตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
          3. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย
          4. เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
          5. เอกสารเพิ่มเติม : เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิจัย

     แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถ Download ได้จาก www.nmd.go.th (วิจัย พร.) หรือหากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย สอบถามได้ที่ แผนกวิจัย กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โทร : 02-4752705 , Mobile. 089-0354377 หรือ thanabhorn@gmail.com

ขั้นตอนการทำวิจัย

ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

นโยบายด้านงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
          1. ดำเนินการพัฒนาระบบกลไกผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อภารกิจของสถาบันและหน่วยต้นสังกัด
          2. ส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
          3. พัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ด้านการวิจัยตามภาระงานของอาจารย์พยาบาล

ยุทธศาสตร์งานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
     วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือได้กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ พ.ศ. 2553 – 2554 และกำหนดกลยุทธ์ระดับแผนงานเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยไว้ดังนี้คือ
          1. เร่งพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในด้านการวิจัยการเรียนการสอนและการวิจัยคลินิก
          2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
     เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ดังกล่าว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จึงได้พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย และการควบคุมคุณภาพของงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้านการวิจัย ดังแสดงรายละเอียดในคู่มือการบริหารงานวิจัยฉบับนี้ คือ
          1. ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
          2. ระบบการควบคุมคุณภาพงานวิจัย

แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์

แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้น

          http://tdc.thailis.or.th ThaiLIS สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
          http://www.trf.or.th สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
          http://www.riclib.nrct.go.th ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
          http://www.tnc.or.th สภาการพยาบาล
          http://www.thainurse.org สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
          http://www.thaihealth.or.th สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
          http://www.hsri.or.th สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
          http://www.nhso.go.th สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
          http://www.mua.go.th สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์

          http://www.it.doa.go.th ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
          http://library.hsri.or.th ฐานข้อมูลวิจัย ห้องสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
          http://library.msu.ac.th ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          http://library.cmu.ac.th ฐานข้อมูล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          http://library.cmu.ac.th วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
          http://library.trf.ac.th ห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
          http:/www.odi.stou.ac.th STOU's Thesis สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
          http://tdc.thailis.or.th ThaiLIS สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย

1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) http://www.trf.or.th
2. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) http://www.nrct.go.th
3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) http://www.thaihealth.or.th
4. สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข http://www.hsri.or.th
5. สภาการพยาบาล http://www.tnc.or.th
6. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย http://www.thainurse.org
7. สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข http://www.thaiantitobacco.com
8. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข http://www.fda.moph.go.th
9. มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
10. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
11. สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย โทร.022455614
12. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โทร.024413454 หรือ โทร.57205

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับทำวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัย

แบบรายงานข้อมูลโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย

เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเก็บข้อมูลวิจัยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ขั้นตอนการขอเก็บข้อมูลวิจัย

หนังสือสัญญาส่งมอบงานวิจัย

ดาวน์โหลดหนังสือเสนอหน้าที่ความรับผิดชอบต่อโครงการวิจัย

ดาวน์โหลดแบบเสนอหน้าที่ความรับผิดชอบต่อโครงการวิจัย