บทคัดย่อวิจัยปี 2563

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
รายชื่อบทความวิจัย และบทความวิชาการของอาจารย์พยาบาลที่ตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2563

ลำดับที่ ชื่อบทความ วารสารที่ตีพิมพ์ ประเภทวารสาร เอกสารดาวน์โหลด
1 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

Evaluation of A Student- Centered Learning in Community Health Nursing Practicum Subject, The Royal Thai Navy College of Nursing

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 2563 หน้า 124-139

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด
2 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 ของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

Effect of a Blended Learning Instruction on Learning Achievement in Child and Adolescent Nursing 2 Subject of the Third Year Nursing Students of The Royal Thai Navy College of Nursing

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 2563 หน้า 158-171

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด
3 ปัจจัยองค์การที่มีความสัมพันธกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

Organizational Factors Related to Quality Assurance Practices of The Royal Thai Navy College of Nursing

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 2563 หน้า 187-203

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด
4 การสํารวจงานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกการรู้คิดในผู้สูงอายุที่มีสมรรถภาพสมองบกพร่องในระยะต้นและผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

A Survey of Experimental Research on Cognitive

Training Program in Older Adults with Mild Cognitive Impairment and Older Adults with Dementia

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 2563 หน้า 56-76

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด