บทคัดย่อวิจัยปี 2563

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
รายชื่อบทความวิจัย และบทความวิชาการของอาจารย์พยาบาลที่ตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2563

ลำดับที่ ผลงาน ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ วารสารที่ตีพิมพ์ ประเภทวารสาร เอกสารดาวน์โหลด
1 วิจัย วัชราพร เชยสุวรรณ

ชนุตรา เกิดมณี

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

Evaluation of A Student- Centered Learning in Community Health Nursing Practicum Subject, The Royal Thai Navy College of Nursing

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 2563 หน้า 124-139

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด
2 วิจัย ปิยาพร สินธุโคตร

สุนทรี มอญทวี

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 ของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

Effect of a Blended Learning Instruction on Learning Achievement in Child and Adolescent Nursing 2 Subject of the Third Year Nursing Students of The Royal Thai Navy College of Nursing

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 2563 หน้า 158-171

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด
3 วิจัย พนิดา วาราชนนท์

อมรทิพย์ ณ บางช้าง

ปัจจัยองค์การที่มีความสัมพันธกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

Organizational Factors Related to Quality Assurance Practices of The Royal Thai Navy College of Nursing

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 2563 หน้า 187-203

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด
4 วิจัย* วนาลักษณ์ พันธุ์งาม

ผจงจิต ไกรถาวร

สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์

การสํารวจงานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกการรู้คิดในผู้สูงอายุที่มีสมรรถภาพสมองบกพร่องในระยะต้นและผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

A Survey of Experimental Research on Cognitive

Training Program in Older Adults with Mild Cognitive Impairment and Older Adults with Dementia

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 2563 หน้า 56-76

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด
5 วิชาการ สุปราณี พลธนะ เกมส์การศีกษา Kahoot: แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในยุคดิจิทัลของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

Kahoot Educational Game: Nursing Education Management Guidelines in the Digital Age of the Royal Thai Navy College of Nursing

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 หน้า 478-490

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด
6 วิจัย Sureeporn Thanasilp, Lanchasak Akkayagorn, Kanoklekha Suwannapong, Nguyen Hoang Long,  Janya Chimluang, Ratchaneekorn Upasen, Akadet Kedcham, Dawn Liam  Doutrich Development  and  Psychometric  Testing  of  the  Buddhist  Death  Acceptance Scale Pacific Rim Journal of Nursing Research

2020; 24(4) 527-537

นานาชาติ

ฐาน SCOPUS

ดาวน์โหลด
7 วิจัย ภาวิดา พุทธิขันธ์

กนกเลขา สุวรรณพงษ์

นฤมล อังศิริศักดิ์

กมลรัตน์ เทอร์เนอร์

สุนทราวดี เธียรพิเชฐ

การประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต และสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล วารสารพยาบาลสภาการชาดไทย ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

หน้า 282-301

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด
8 วิจัย วัชราพร เชยสุวรรณ

สุภรณี โพธิสา

ยุวดี วงษ์แสง

ผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านแบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนเลือกสรร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563 หน้า 525-543

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด
9 วิชาการ สุภาณี คลังฤทธิ์

กนกเลขา สุวรรณพงษ์

ความต้องการการดูแลสนับสนุน               ด้านเพศสัมพันธ์ของสตรีมะเร็ง    เต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัด: บทบาทพยาบาล วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563 หน้า 733-745 TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด
10 วิชาการ สินีนุช ศิริวงศ์ N.A.V.Y. กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่การจัดการศึกษาพยาบาลวิถีใหม่ วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563 หน้า 746-759 TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด
11 วิจัย กานต์ชนก เจี้ยวก๊ก

ยุวดี วงษ์แสง

กาญจนา น่วมทอง   ชญานนท์ จันทสระ   พิมณฐ์ สุเศรษฐวัฒน์

ภาสินี ทะแดง

ศุภลดา เพิ่มผล

สสินีย์ หวังเจริญ

สุชัญญา ธัญนารา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้การรังแกบนโลกไซเบอร์ และการจัดการปัญหาการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563 หน้า 672-684 TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด

*ผลงานวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

 1,911 total views,  1 views today