บทคัดย่อวิจัยปี 2565

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
รายชื่อบทความวิจัย และบทความวิชาการของอาจารย์พยาบาลที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ลำดับที่

ผลงาน

ชื่อ-สกุล

ชื่อบทความ

วารสารที่ตีพิมพ์

ประเภทวารสาร

เอกสารดาวน์โหลด

1

วิชาการ

Kanoklekha Suwannapong, PhD, RN , Sureeporn Thanasilp, DNS, RN, Dip. APMSN, Dawn Liam Doutrich, PhD, RN, Lanchasak Akkayagorn, MD , Nguyen Hoang Long, PhD, RN, Janya Chimluang, PhD, RN, Noppamat Pudtong, PhD, RN, and Ratchaneekorn Upasen, PhD, RN, Dip. PMHN

..

Describing Death Acceptance Among Thai Buddhists With Cancer

..

Journal of Transculture Nursing

Journal of Transculture Nursing หน้า 1 – 8

..

ดาวน์โหลด

2

วิชาการ

Karuna Wongtienlai

..

การใช้เทคนิคทางจิตวิทยาในการพัฒนากรอบแนวคิดแบบเติบโตของผู้เรียนในยุควิถีใหม่

The Psychology Techniques to develop the Growth Mindset of learners in a new normal

Educational Management and Innovation Journal

Vol.5 No.1 January-April 2022, page 104 – 126

..

ดาวน์โหลด

3

วิชาการ

Woraluk Jonglertmontree, Kanoklekha Suwannapong, Orrawan Khongtor

..

ภาวะซึมเศร้าในคนประจำเรือ : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานและแนวทางการป้องกัน

Depression in Seafarers: The Work-related Factors and Preventive Approaches

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565 หน้า 245 – 260

..

ดาวน์โหลด

4

วิชาการ

Patcharaporn Kamwarat, Vacharaporn Choeisuwan, Natthasak Woracharoensri, Sumalee Vaiyanate, Kanwara Rongmeaung

..

ผลของการบําบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูงต่อการหายของแผลและ การถูกตัดเท้าและขาในผู้ป่วยแผลเท้าเบาหวาน ศูนย์เวชศาสตร์ ความดันบรรยากาศสูง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบแบบย้อนหลัง

The Effects of Hyperbaric Oxygen Therapy on Wound Healing and Amputation of Feet and Legs in Patients with Diabetic Foot Ulcers at Hyperbaric Medical Center, Somdej Pranangchaosirikit Hospital: A Comparative Retrospective Study

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565 หน้า 1 – 12

..

ดาวน์โหลด

5

วิชาการ

Artittaya Duangmanee

..

กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษาพยาบาล

Learning Management Strategies to Develop Nursing Students’ Research Competencies

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565 หน้า 223-244

..

ดาวน์โหลด

 1,628 total views,  2 views today