คณะนักเรียนปกครอง

คณะนักเรียนปกครอง

นพร.ศศิฉาย มูลศรี
หัวหน้านักเรียนปกครอง


นพร.วิจิตรา เชิงจอหอ
รองหัวหน้านักเรียนปกครอง


นพร.นิศารัตน์ วงษ์เสถียร
นายกราบขวานพร.กันติชา นวลดี
นายกราบซ้ายนพร.ชญานนท์ จันทสระ
นายตอน 1นพร.บุษบากร เอี๋ยวสกุล
นายตอน 2นพร.ธิดารัตน์ จิตต์ประทุม
นายตอน 3นพร.กานต์ชนก เจี้ยวก๊ก
นายตอน 4นพร.สุกฤตา ผ่องอักษร
ผู้ช่วยนายตอน 1นพร.ทักษิณา จริตงาม
ผู้ช่วยนายตอน 2นพร.ศิริวรรณ ยั่งยืน
ผู้ช่วยนายตอน 3นพร.นีรนุช ช่วยทอง
ผู้ช่วยนายตอน 4