คณะนักเรียนปกครอง

คณะนักเรียนปกครอง

นพร.สุกฤตา ผ่องอักษร
หัวหน้านักเรียนปกครอง


นพร.ศิริวรรณ ยิ่งยืน
รองหัวหน้านักเรียนปกครอง


นพร.นีรนุช ช่วยทอง
นายกราบขวานพร.เบญจวรรณ เดชซัง
นายกราบซ้ายนพร.ทักษิณา จริตงาม
นายตอน 1นพร.ธนาภา เชยหอม
นายตอน 2นพร.จริยา เผือกทองใบ
นายตอน 3นพร.ญาณิศา รัตนคเชนทร์
นายตอน 4นพร.กุลสตรี ตรีกุล
ผู้ช่วยนายตอน 1นพร.กชพร เวียงอินทร์
ผู้ช่วยนายตอน 2นพร.ธาวินี สิทธิโยธี
ผู้ช่วยนายตอน 3นพร. ชญาณิศวร์ โพธิ์ทอง
ผู้ช่วยนายตอน 4