คณะนักเรียนปกครอง

คณะนักเรียนปกครอง

นพร.ปนัดดา  บุญถวิล
ตำแหน่ง หัวหน้านักเรียนผู้บังคับบัญชา


นพร.พรรณธร  ก่อส้าย
ตำแหน่ง  หัวหน้ากราบ


นพร.พิมนภัส  เทียมแก้ว
ตำแหน่ง นายกราบขวา


นพร.วีริสรา  ต่ำตานี
ตำแหน่ง นายกราบซ้าย


นพร.พรกนก  เศวตวิมลศักดิ์
ตำแหน่ง นายตอน 1


นพร.ชลลดา   มณีฉาย
ตำแหน่ง นายตอน 2


นพร.สิริยากร  สุนทรานันทกุล
ตำแหน่ง นายตอน 3


นพร.บุญญารัตน์ ทนนานนท์
ตำแหน่ง นายตอน 4


นพร.นฤมล   แดงเปี่ยม
ตำแหน่ง หัวหน้าตอน 1


นพร.ปนัดดา  นพคุณ
ตำแหน่ง หัวหน้าตอน 2


นพร.สุภลักษณ์  เอมยงค์
ตำแหน่ง หัวหน้าตอน 3


นพร.กุลชนก  นาคหิรัญโสภณ
ตำแหน่ง หัวหน้าตอน 4