คณะนักเรียนปกครอง

คณะนักเรียนปกครอง

นพร.กุลชนก  นาคหิรัญโสภณ
ตำแหน่ง หัวหน้านักเรียนผู้บังคับบัญชา


นพร.นฤมล  แดงเปี่ยม
ตำแหน่ง  หัวหน้ากราบ


นพร.ปนัดดา  นพคุณ
ตำแหน่ง นายกราบขวา


นพร.สุภลักษณ์  เอมยงค์
ตำแหน่ง นายกราบซ้าย


นพร.อัจฉรา  มีเจริญ
ตำแหน่ง นายตอน 1


นพร.อรญา  ไชยโสต
ตำแหน่ง นายตอน 2


นพร.สุจีรา  วิงวอน
ตำแหน่ง นายตอน 3


นพร.ธัญญาวรรณ  วรรณกุล
ตำแหน่ง นายตอน 4


ผู้ช่วยคณะนักเรียนผู้บังคับบัญชา

นพร.ภรณ์ทิพย์  เสนิทัย
ตำแหน่ง หัวหน้าตอน 1


นพร.ปิยะนุช  คำอ้วน
ตำแหน่ง หัวหน้าตอน 2


นพร.นารีรัตน์  วันมาลา
ตำแหน่ง หัวหน้าตอน 3


นพร.นัฐกานต์  ขันธุ์เงิน
ตำแหน่ง หัวหน้าตอน 4