ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
น.อ.หญิง วิภาภร ศิลสว่าง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
น.ท.หญิง นวลลักขณ์ บุษบง

หัวหน้ากองบังคับการ
น.ท.หญิง ทิพวรรณ ด้วงชอุ่ม

หัวหน้ากองการศึกษา
น.ท.หญิง นุสรา ขวัญไสวธรรม


หัวหน้าฝ่ายปกครอง
น.ท.หญิง พนิดา วาราชนนท์

หัวหน้าฝ่ายแผนและวิจัย
น.ท.หญิง สินีนุช ศิริวงศ์