ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

น.อ.หญิง นวลลักขณ์ บุษบง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
น.อ.หญิง กนกนุช ขำภักตร์

หัวหน้ากองบังคับการ
น.ท.หญิง ทิพวรรณ ด้วงชอุ่ม

หัวหน้ากองการศึกษา
น.ท.หญิง นุสรา ขวัญไสวธรรม


หัวหน้าฝ่ายปกครอง
น.ท.หญิง พนิดา วาราชนนท์


หัวหน้าฝ่ายแผนและวิจัย
น.อ.หญิง สินีนุช ศิริวงศ์