บทคัดย่อวิจัยปี 2561

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
รายชื่อบทความวิจัย และบทความวิชาการของอาจารย์พยาบาลที่ตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2561

พ.ศ.

ลำดับที่

ผลงาน

ชื่อ-สกุล

ชื่อบทความ

วารสารที่ตีพิมพ์

ประเภทวารสาร

เอกสารดาวน์โหลด

2561

1

วิจัย

อาทิตยา ดวงมณี

อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์

อมรทิพย์ ณ บางช้าง

การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเลของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

A Needs Assessment of Maritime Medicine Knowledge of the Faculty Members at Royal Thai Navy College of Nursing

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561 หน้า 1-19

TCI กลุ่ม 1

ดาวน์โหลด

2561

2

วิจัย

ธิดารัตน์ เพชรชัย

ศรีสุดา มิ่งแก้ว

เยาว์ลักษณ์ นนทภา

วไลพร คําาทอง

พรทิพา โฮมราช

อัญชลี ปิยลังกา

จารึก สําาราญศิริกุล

ธนพร แย้มสุดา

ผลของการใช้แนวคิดการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการควบคุมภาวะน้ําาเกินของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เข้ารับการบําาบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ The Effectiveness of Self-Management on Fluid Overload Management for

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561 หน้า 106-120

TCI กลุ่ม 1

ดาวน์โหลด

       

Chronic Kidney Disease Patients with Hemodialysis at Somdej Phranangchaosirikit Hospital

     

2561

3

วิชาการ

ธนพร แย้มสุดา

การจัดการความรู้ : เครื่องมือขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรขีดสมรรถนะสูงKnowledge Management : Tool for Driving the Learning Organization and High Performance Organization

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561 หน้า 170-181

TCI กลุ่ม 1

ดาวน์โหลด

2561

4

วิจัย

วัชราพร เชยสุวรรณ อมลวรรณ ตันแสนทวี และคณะ

ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

Selected Factors Related to Health Literacy of Nursing Students in Royal Thai Navy College of Nursing

 

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 45

ฉบับที่ 2 พฤษภาคท-สิงหาคม 2561 หน้า 250-266

TCI กลุ่ม 1

ดาวน์โหลด

2561

5

วิจัย*

อรวรรณ สุพรรณภพ

ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

ลุยง วีระนาวิน

การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับการพยาบาลในอนาคต สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ

The Development of Essential Profession Competency Model for Future Nursing under the Jurisdiction of the Naval Medical Department

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 45

ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 หน้า 421-434

TCI กลุ่ม 1

ดาวน์โหลด

2561

6

วิชาการ

Thanaporn Yaemsuda

Nurses: A Voice to Lead – Health is a Human Right

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 45

ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 หน้า 417-420

TCI กลุ่ม 1

ดาวน์โหลด

2561

7

วิชาการ

Pisit Poltana, I Made Sundayana

Paradorn Yingyoud, CDR Supranee Pholtana WRTN

I Dewa Ayu Rismayanti , Ni Nyoman Ari Ratnadi

Napadon Leaudnakrob , Supawadee Chaidechatorn

Is surface anatomy needed for registered nurses in Bali?

Chula Med J Vol.62 No.3 May – June 2018, หน้า 535-540

 

ดาวน์โหลด

*ผลงานวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

 2,241 total views,  1 views today