ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

ปี 2558

 1. ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อพฤติกรรมมารดาในการป้องกันภาวะตัวเหลืองจากการได้รับนมมารดาม่เพียวพอในทารกแรกเกิดครบกำหนด
 2. Effects of Research-based Instruction in Maritime Medicine Nursing Practicum of Nursing Students, the Royal Thai Navy College of Nursing
 3. Association of Interest in Receiving Information, society’s Support and Energy Saving Responsibility with Energy-saving behavior of the Nursing Students at the Royal Thai Navy College of Nursing
 4. An Analysis Of Variables Discriminating Between Quitter And Non-Quitter Groups Among Thai Alcohol-Dependent Smokers
 5. Exploring Quitting Smoking Behavior Among Royal Thai Navy Personnel With The Transtheoretical Model
 6. A Needs Assessment in Research Methodology of Naval Medical Department Personnel
 7. Effects of Research-Based Instruction in Health System Subject of Nursing Students, The Royal Thai Navy College of Nursing
 8. Study of Learning Behaviors of Nursing Student at The Royal Thai Navy College of Nursing
 9. The Comparative Study of Professional Standards for Thai Teachers and for Asean Teachers

ปี 2559

 1. Predicting factors of quit attempt in adult schizophrenic smokers
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบรับรองคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 3. Predicting factors of quit attempt in adult schizophrenic smokers
 4. ปัจจัยทำนายการเลิกบุหรี่ในผู้ใช้บริการเลิกบุหรี่ ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
 5. ความชุกของการเกิดแผลที่เท้าและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 

ปี 2560

 1. กรอบแนวคิดในการศึกษาการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล.
 2. การใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะสมาคมภริยาทหารเรือสำหรับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ.
 3.  “การทุจริตทางวิชาการ : ปัญหาที่บั่นทอนความเข้มแข็งของสังคม”
 4. การประเมินผลทักษะทางการพยาบาลในห้องปฏิบัติการพยาบาลตามแนวคิดการประเมินเพื่อการเรียนรู้
 5. ความรอบรู้ทางสุขภาพ: แนวคิดและการประยุกต์สู่การปฏิบัติการพยาบาล
 6. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือกับการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

ปี 2562

 1. Quality of Life of The Royal Thai Navy College of Nursing’s Personnel.
 2. The Development of Medication Adherence Scale for Persons with Coronary Artery Disease (MAS-CAD) : A Nursing Perspective