ข่าวประกาศ

เอกสารการประชุม วันที่ 28 มิ.ย.65
โรคอุบัติใหม่ COVID-19 กับการจัดการสาธารณภัยของกระทรวงสาธารณสุข
โดย นายแพทย์ประกิจ สาระเทพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
HOME ISOLATION รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
โดย น.ท.หญิง วชิราภรณ์ ใหญ่ลา
การดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วยลองโควิด
โดย น.ท.หญิง ผศ.(พิเศษ.) ดร. อรวรรณ ฆ้องต้อ
COVID HOME CARE (WE CARE FOR YOUR LIFE)
โดย วิทยากร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.


เอกสารการประชุม วันที่ 29 มิ.ย.65

ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 29 มิ.ย.65

เรียน ผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปี 2565
กรุณาตรวจสอบ รายชื่อผู้เข้าประชุม และ ข้อมูลรายละเอียดการประชุมระบบออนไลน์ ซึ่งผู้จัดฯส่งให้ท่านทาง e-mail ที่ระบุในการสมัคร หากต้องการปรับแก้ข้อมูลหรือไม่ได้รับ e-mail แจ้งข้อมูลฯ
กรุณาติดต่อ น.ท.หญิง สุภรณี โพธิสา โทร.02-4752614 ต่อ 25
น.ต.หญิง จารุวรรณ อัมพฤกษ์ โทร.02-4752614 ต่อ 17
ภายในวันพุธที่ 22 มิ.ย.65 ในเวลาราชการ
กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง “ภาวะลองโควิด : มิติการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Long COVID : Aspects of Holistic Healthcare)” ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ การประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.rtncn.ac.th หรือ
น.ท.หญิง สุภรณี โพธิสา โทร.02-4752614 ต่อ 25
น.ต.หญิง จารุวรรณ อัมพฤกษ์โทร.02-4752614 ต่อ 17
ในเวลาราชการ

การปฐมพยาบาลจากสัตว์ทะเลมีพิษ

อ่านต่อ......

ปะการังไฟ…ภัยร้ายใต้ทะเล

เพรียงหินบาด…อาจติดเชื้อ

แมงดามีพิษ ฤทธิ์ถึงตาย

การป้องกันอันตรายจากเม่นทะเล

ริ้นทะเล…ตัวเล็กกัดเจ็บลึก

แมงกะพรุนพิษ jellfish poisoning

หอยเตาปูนสวยซ่อนพิษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

พิธีประดับช่อประดู่

พิธีมอบหมวกพยาบาล

พิธีสำเร็จการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มอบโล่รางวัล “คนดีศรีแพทย์ทหาร ประจำปี 2564” แก่ นาวาเอกหญิง บุญสม (ศาสตระรุจิ) โปษยะจินดา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ท่านที่ 3 ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โดยมีนาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือในปัจจุบันเป็นผู้แทนรับโล่รางวัลดังกล่าว ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๖๔ ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพลเรือตรี เล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ แก่สถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากเครือข่ายการศึกษาของ ๕ วิชาชีพ ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมี นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้ารับมอบโล่รางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ่านต่อ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ คณะครู และนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ และขอพรผู้อาวุโส เนื่องในงาน “สิบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วันสงกรานต์ ประจำปี 2565” เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมให้คณะครู และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี และปลูกฝังค่านิยมในการทำนุบำรุง มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เม.ย.๖๕ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยายาลกองทัพเรือ โดยยึดหลักการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด DMHTT อย่างเคร่งครัด