วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง “พลังแห่งการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในยุควิถีถัดไป”

เนื่องจาก QR code ที่ถูกเผยแพร่ เป็น QR code ที่ไม่ได้ถูกใช้ในการลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ในครั้งนี้ ขอให้บุคลากรสังกัดกองทัพเรือ ที่สนใจเข้าร่วมประชุม Onsite เท่านั้น สมัครผ่านทางหน่วยงานต้นสังกัด ตามหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 2 มิ.ย.66

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยายาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ศึกษาวิธีรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าทำสัญญาเป็นนักเรียนพยาบาลทหารเรือของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2566 ขอให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกฯ ศึกษาคำชี้แจงท้ายประกาศและกรุณายืนยันตัวตนในระบบ ระหว่างวันที่ 9 - 10 พ.ค.2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. และวันที่ 11 พ.ค.2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อยืนยันเข้ารับการตรวจสุขภาพ ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์

ขอให้ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2566 ศึกษาวิธีรายงานตัวจากคลิปวิดีโอและคำชี้แจงท้ายประกาศ โดยจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2566

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของผู้ปฏิบัติงานในทะเล

อ่านต่อ.....

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

อ่านต่อ.....

โรคที่มากับน้ำ

อ่านต่อ.....

การปฐมพยาบาลจากสัตว์ทะเลมีพิษ

อ่านต่อ......

อสรพิษร้าย……ใต้ทะเล

ปะการังไฟ…ภัยร้ายใต้ทะเล

เพรียงหินบาด…อาจติดเชื้อ

แมงดามีพิษ ฤทธิ์ถึงตาย

การป้องกันอันตรายจากเม่นทะเล

ริ้นทะเล…ตัวเล็กกัดเจ็บลึก

แมงกะพรุนพิษ jellfish poisoning

หอยเต้าปูนสวยซ่อนพิษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ่านต่อ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ คณะครู และนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ และขอพรผู้อาวุโส เนื่องในงาน “สิบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วันสงกรานต์ ประจำปี 2565” เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมให้คณะครู และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี และปลูกฝังค่านิยมในการทำนุบำรุง มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เม.ย.๖๕ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยายาลกองทัพเรือ โดยยึดหลักการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด DMHTT อย่างเคร่งครัด