วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี การศึกษา 2566

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

แบบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา
แบบคำร้องขอหลักฐานการศึกษา .pdf .docx

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารการประชุม วันที่ 28 มิ.ย.65
โรคอุบัติใหม่ COVID-19 กับการจัดการสาธารณภัยของกระทรวงสาธารณสุข
โดย นายแพทย์ประกิจ สาระเทพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
HOME ISOLATION รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
โดย น.ท.หญิง วชิราภรณ์ ใหญ่ลา
การดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วยลองโควิด
โดย น.ท.หญิง ผศ.(พิเศษ.) ดร. อรวรรณ ฆ้องต้อ
COVID HOME CARE (WE CARE FOR YOUR LIFE)
โดย วิทยากร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.


เอกสารการประชุม วันที่ 29 มิ.ย.65

ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 29 มิ.ย.65

เรียน ผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปี 2565
กรุณาตรวจสอบ รายชื่อผู้เข้าประชุม และ ข้อมูลรายละเอียดการประชุมระบบออนไลน์ ซึ่งผู้จัดฯส่งให้ท่านทาง e-mail ที่ระบุในการสมัคร หากต้องการปรับแก้ข้อมูลหรือไม่ได้รับ e-mail แจ้งข้อมูลฯ
กรุณาติดต่อ น.ท.หญิง สุภรณี โพธิสา โทร.02-4752614 ต่อ 25
น.ต.หญิง จารุวรรณ อัมพฤกษ์ โทร.02-4752614 ต่อ 17
ภายในวันพุธที่ 22 มิ.ย.65 ในเวลาราชการ
กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง “ภาวะลองโควิด : มิติการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Long COVID : Aspects of Holistic Healthcare)” ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ การประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.rtncn.ac.th หรือ
น.ท.หญิง สุภรณี โพธิสา โทร.02-4752614 ต่อ 25
น.ต.หญิง จารุวรรณ อัมพฤกษ์โทร.02-4752614 ต่อ 17
ในเวลาราชการ

การปฐมพยาบาลจากสัตว์ทะเลมีพิษ

อ่านต่อ......

ปะการังไฟ…ภัยร้ายใต้ทะเล

เพรียงหินบาด…อาจติดเชื้อ

แมงดามีพิษ ฤทธิ์ถึงตาย

การป้องกันอันตรายจากเม่นทะเล

ริ้นทะเล…ตัวเล็กกัดเจ็บลึก

แมงกะพรุนพิษ jellfish poisoning

หอยเตาปูนสวยซ่อนพิษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ่านต่อ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ คณะครู และนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ และขอพรผู้อาวุโส เนื่องในงาน “สิบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วันสงกรานต์ ประจำปี 2565” เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมให้คณะครู และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี และปลูกฝังค่านิยมในการทำนุบำรุง มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เม.ย.๖๕ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยายาลกองทัพเรือ โดยยึดหลักการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด DMHTT อย่างเคร่งครัด