ประวัติวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

“ความพยายามที่จะเปิดผลิตพยาบาลเองเป็นผลงานของ พล.ร.ท. สนิท โปษะกฤษณะ นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ขณะนั้นแต่ความสำเร็จเกิดจากพระบารมีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พล.ร.ท.อรุณ รัตตรังสี ซึ่งเป็นรองนายแพทย์ใหญ่ทหารเรือขณะนั้น เล่าให้ผมฟังว่า เมื่อตามเสด็จประพาสทางทะเล สมเด็จฯ รับสั่งถามว่า ‘หมออรุณ โรงเรียนพยาบาลเปิดได้หรือยัง’ พล.ร.ท.อรุณ กราบทูลว่า กองทัพเรือยังไม่อนุมัติ สมเด็จฯ รับสั่งว่า ‘แล้วฉันจะพูดกับเขาเอง’ ผมเคยดูเรื่องขออนุมัติเปิดโรงเรียนนี้ จำได้ว่าตั้งแต่เรื่องออกจาก กพ.ทร. จนถึง ผบ.ทร อนุมัติใช้เวลาเพียง ๗ วัน ”

ข้อความตอนหนึ่งจาก บทความเรื่อง“โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยที่ผมรู้จัก” โดยพล.ร.ท. ฉายแสง ณ นคร ได้กล่าวถึงความสำคัญของการตั้งโรงเรียนพยาบาลหญิง (ข้อมูลจาก ครูพยาบาลต้นแบบและผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลทหารเรือ นาวาเอกหญิง บุญสม ศาสตระรุจิ โปษยะจินดา)

การแพทย์และพยาบาลของกองทัพเรือ ได้เริ่มมาก่อนปีพุทธศักราช 2433 แต่เดิมให้บริการเฉพาะทหารและผู้ป่วยที่เป็นชาย ต่อมาได้เริ่มให้บริการแก่ข้าราชการและครอบครัว รวมถึงผู้ป่วยสตรีมากขึ้น ซึ่งในขณะนั้น พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ
ดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มีความดำริที่จะก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยขึ้น ภายหลังจากที่ได้ขยายกิจการแพทย์ของกองทัพเรือออกมาจากที่เดิม คือ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพในขณะนี้ มาก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าขึ้น ด้วยเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องมีกำลังพลทางด้านพยาบาลหญิง เพื่อสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลให้สมบูรณ์แบบ และวิธีที่ดีที่สุดคือ การก่อตั้งโรงเรียนของเราขึ้นเอง เพื่อผลิตพยาบาลขึ้นตามความต้องการ เพราะในสมัยนั้นการหาพยาบาลเข้ามาบรรจุใน
โรงพยาบาลค่อนข้างยาก ดังนั้นการผลิตพยาบาลขึ้นเองก็จะได้พยาบาลที่มีเจตนคติและ
พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ เข้าใจในการแพทย์ของกองทัพเรือได้ดี ก็จะเกิดผลดีกว่าการรับสมัครจากสถาบันอื่นๆ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ท่านพลเรือโท สนิทฯ ได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากและก็เป็นเวลาหลายปีกว่าที่จะประสบความสำเร็จเป็นโรงเรียนพยาบาลหญิงขึ้นมาได้ อุปสรรคต่างๆมีมาก และอุปสรรคใหญ่คือ ความไม่เข้าใจและความสำเร็จในการก่อตั้งครั้งนี้ที่สำคัญที่สุด เป็นเพราะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่ทรงโปรดให้การสนับสนุนอีกด้วย จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ซึ่งพวกเราทุกคนรวมทั้งนักเรียนทุกรุ่นจะพึงจดจำเอาไว้ (ข้อมูลจากหนังสือ 20 ปีแห่งความหลัง โดย พล.ร.ท.สรวุฒิ วีรบุตร)

วันที่ 5 กรกฏาคม 2511
ได้ก่อตั้ง โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
ได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2536
สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีอนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลและได้ปรับปรุงหลักสูตรจากเดิม หลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยเทียบเท่าปริญญาตรี เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2537


14 มิถุนายน 2509 เวลา 1000
นายแพทย์ใหญ่ทหารเรือ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนพยาบาลหญิง


การก่อสร้าง ตึกเรียนพยาบาล

นักเรียนพยาบาล รุ่น 1


คณะครูเมื่อแรกเปิดโรงเรียน