บทคัดย่อวิจัยปี 2564

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
รายชื่อบทความวิจัย และบทความวิชาการของอาจารย์พยาบาลที่ตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2564

ลำดับที่

ผลงาน

ชื่อ-สกุล

ชื่อบทความ

วารสารที่ตีพิมพ์

ประเภทวารสาร

เอกสารดาวน์โหลด

1

วิชาการ

Kamolrat Turner1 , Kanoklekha Suwannapong , Phawida Putthikhan , Sukjai Charoensuk , Matanee Radabutr , Naruemol Angsirisak , Streerut Thadakant , Laddawon Vaisurasingha , and Suntharawadee Theinpichet

Evaluation of the integrated model of the rational drug use into the Bachelor of Nursing Science program in Thailand: A mixed-methods study

..

Belitung Nursing Journal Volume 7(6), 485-492

November – December 2021

..

ดาวน์โหลด

2

วิชาการ

Sukjai Charoensuk, Kanoklekha Suwannapong, Ladda leungratanamart, Kamolrat Turner, Tutiyarat Reunreang, Suntharawadee Theinpichet

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบัณฑิตพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามกรอบสมรรถนะของผู้สั่งใช้ยา

A Confirmatory Factor Analysis of Competency in Rational Drug Use of Nursing Graduates from Bachelor of Nursing Science Program based on the Prescribing Competency Framework

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564 หน้า 574 – 590

..

ดาวน์โหลด

3

วิชาการ

Kanoklekha Suwannapong, Ladda leungratanamart, Sresuda Wongwiseskul, Kamolrat Turner, Suntharawadee Theinpichet

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบัณฑิตพยาบาล

FACTORS ASSOCIATED WITH COMPETENCY IN RATIONAL DRUG USE OF NURSING GRADUATES

วารสารพยาบาลตำรวจ

Vol. 13 No. 2 July – December 2021 ,หน้า 378 – 387

..

ดาวน์โหลด

4

วิชาการ

Karuna Wongtienlai

กลยุทธ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

Learning Strategies for Enhancing Growth Mindset of Nursing Students, The Royal Thai Navy College of Nursing

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564 หน้า 759 – 770

..

ดาวน์โหลด

5

วิชาการ

Kittima Sadhuwong

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 : ความตระหนักและแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

The Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019): Awareness and Implementation Guidelines of Academic Institutions

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 หน้า 434-446

..

ดาวน์โหลด

6

วิชาการ

ปิยาพร สินธุโคตร

การฝึก ทักษะการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดของนักเรียนพยาบาล โดยใช้โมเดล CIPPA ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

The Use of the CIPPA Model for Neonatal Nursing Skills for Nursing Students during the Coronavirus Disease 2019 Situation

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564 หน้า 168-183

TCI กลุ่ม 1

ดาวน์โหลด

7

วิชาการ

Puttachard Charoensirivilai

การส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ทันทีหลังคลอดด้วยเทคนิกการโคช

Early Initiate Promotion of Breastfeeding in Immediate Postnatal Care by Coaching Technique

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564 หน้า 729-741

..

ดาวน์โหลด

8

วิชาการ

Vacharaporn Choeisuwan, Nusara Kwansawaitham, Artittaya Duangmanee, Kittima Sathuwong, Yuwadee Wongsang

การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

The Needs Assessment for Development of Desired Characteristics of Graduate Nurses, The Royal Thai Navy College of Nursing

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564 หน้า 479-495

..

ดาวน์โหลด

 2,367 total views,  3 views today