บทคัดย่อวิจัยปี 2564

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
รายชื่อบทความวิจัย และบทความวิชาการของอาจารย์พยาบาลที่ตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2564

ลำดับที่

ผลงาน

ชื่อ-สกุล

ชื่อบทความ

วารสารที่ตีพิมพ์

ประเภทวารสาร

เอกสารดาวน์โหลด

1

วิชาการ

ปิยาพร สินธุโคตร

การฝึก ทักษะการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดของนักเรียนพยาบาล โดยใช้โมเดล CIPPA ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

The Use of the CIPPA Model for Neonatal Nursing Skills for Nursing Students during the Coronavirus Disease 2019 Situation

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564 หน้า 168-183

TCI กลุ่ม 1

ดาวน์โหลด

 429 total views,  2 views today