บทคัดย่อวิจัยปี 2562

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
รายชื่อบทความวิจัย และบทความวิชาการของอาจารย์พยาบาลที่ตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2562

พ.ศ. ลำดับที่ ผลงาน ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ วารสารที่ตีพิมพ์ ประเภทวารสาร เอกสารดาวน์โหลด
2562 1 วิจัย Kanoklekha Suwannapong,

sureeporn thanasilp,

waraporn chaiyawat

The Development of Medication Adherence Scale for Persons with Coronary Artery Disease (MAS-CAD): A Nursing Perspective Walailak Journal of Science and Technology (WJST), 16(1), 19-25. นานาชาติ ดาวน์โหลด link1 ดาวน์โหลด link2
2562 2 วิจัย Kanoklekha Suwannapong, Supanee Klungrit การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

The Development of Medication Adherence Scale for Persons with Coronary Artery Disease (MAS-CAD): A Nursing Perspective

วารสารแพทย์นาวี ปีที่46 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562, หน้า 717 – 731 ดาวน์โหลด
2562 3 วิจัย* กรัยรัชช์ นาคขํา

ศิริพันธุ์ สาสัตย์

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจและการออกกําลังกายแบบต้านแรงต่อภาวะเปราะบางของผ้สูงอายุในชุมชน

The Effect of Empowerment Program and Resistant Exercises on Frailty among Older Persons in Community

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 46

ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หน้า 149-164

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด
2562 4 วิจัย Karuna Wongtienlai, Chayapim Usaho, Sukanya Chaemchoy

ศิริพันธุ์ สาสัตย์

การประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ตามแนวคิดสมรรถนะวัตกรของนักเรียนพยาบาล

A Needs Assessment of Academic Management for Nursing College under the Jurisdiction of Ministry of Defence Based on the Concept of Innovator Competencies of Nursing Students

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 หน้า 506-521

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด
2562 5 วิจัย Pariyanut Tangnorakul, Siriyupa Sananreangsak, Narumon Teerarungsikul ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านสุขภาพทางเพศกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

The Relationship between Sexual Health Literacy and Sexual Behavior among Middle School Female Students

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 หน้า 607-620

ดาวน์โหลด
2562 6 วิจัย ปิยาพร สินธุโคตร

คณาลักษณ์ ดลเสมอ

สุนทรี มอญทวี

กรุณา วงษ์เทียนหลาย

นพวรรณ เปียซื่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมสุขภาพ กับภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

The Relationship between the Knowledge and The Attitude about Food, The Health Behavior and the Nutritional Status of the Nurse Students at Royal Thai Navy College of Nursing

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 46

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 หน้า 336-354

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด link 1 ดาวน์โหลด link 2
2562 7 วิจัย Patcharee Rasrikrid, Tassana Choowattanapakron ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดหัวในที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ

The Effect of Self-Efficacy Promotion combined with Family Support Program on Physical Activity in Older Persons with Coronary Artery Disease Receiving Percutaneous Coronary Intervention

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 46

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 หน้า 653-668

ดาวน์โหลด
2562 8 วิจัย* พาสินี แจ่มจ้า

สุนิศา สุขตระกูล

ประนอม รอดคำ

ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น

The Effect of Stress Management Program on Caregivers’ Caring Ability of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 46

ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 หน้า 32-48

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด link 1 ดาวน์โหลด link 2
2562 9 วิจัย Vacharaporn Choeisuwan การสอนนักศึกษาพยาบาลเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

Teaching Nursing Students to Development Creative Thinking

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562, หน้า 476 – 488

ดาวน์โหลด
2562 10 วิจัย Sarocha Boonyang, Penpaktr Uthis,

Sunisa Suktrakul

ประสบการณ์การตีตราตนเองในผู้ติดแอลกอฮอล์

Self-Stigma Experiences in Persons with Alcohol Dependence

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กันยายน 3 ธันวาคม 2562, หน้า 640 – 652

ดาวน์โหลด
2562 11 วิจัย สุวิมล โรจนาวี

จินตนา ยูนิพันธุ์

อรวรรณ ฆ้องต้อ

ผลของบริการเลิกบุหรี่ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ ทางโทรศัพท์แห่งชาติ : การวิเคราะห์แยกเพศ

Effectiveness of Thailand National Quitline Services:

A Gender Analysis

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2562, หน้า 1 – 14

TCI กลุ่ม 2 ดาวน์โหลด link 1 ดาวน์โหลด link 2

*ผลงานวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

 7,615 total views,  1 views today