บทคัดย่อวิจัยปี 2562

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
รายชื่อบทความวิจัย และบทความวิชาการของอาจารย์พยาบาลที่ตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2562

ลำดับที่ ชื่อบทความ วารสารที่ตีพิมพ์ ประเภทวารสาร เอกสารดาวน์โหลด
1 The Development of Medication Adherence Scale for Persons with Coronary Artery Disease (MAS-CAD): A Nursing Perspective Walailak Journal of Science and Technology (WJST), 16(1), 19-25. นานาชาติ ดาวน์โหลดไฟล์
2 ผลของบริการเลิกบุหรี่ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ ทางโทรศัพท์แห่งชาติ : การวิเคราะห์แยกเพศ

Effectiveness of Thailand National Quitline Services:

A Gender Analysis

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2562

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลดไฟล์
3 ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น

The Effect of Stress Management Program on Caregivers’ Caring Ability of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 46

ฉบับที่ 1  มกราคม-เมษายน 2562 หน้า 32-48

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลดไฟล์
4 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจและการออกกําลังกายแบบต้านแรงต่อภาวะเปราะบางของผ้สูงอายุในชุมชน

The Effect of Empowerment Program and Resistant Exercises on Frailty among Older Persons in Community

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 46

ฉบับที่ 1  มกราคม-เมษายน 2562 หน้า 149-164

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลดไฟล์
5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร  พฤติกรรมสุขภาพ กับภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

The Relationship between the Knowledge and The Attitude about Food, The Health Behavior and the Nutritional Status of the Nurse Students at Royal Thai Navy College of Nursing

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 46

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 หน้า 336-354

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลดไฟล์
6 การประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ตามแนวคิดสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนพยาบาล

A Needs Assessment of Academic Management for Nursing College under the jurisdiction of Ministry  of Defence Based on the Concept of Innovator Competencies of Nursing students

วารสารแพทย์นาวี  ปีที่ 46

ฉบับที่ 3  กันยายน–ธันวาคม หน้า 506-521

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลดไฟล์
7 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

The Relationship between Sexual Health Literacy and Sexual Behavior among Middle School Female Students

วารสารแพทย์นาวี  ปีที่ 46

ฉบับที่ 3  กันยายน–ธันวาคม หน้า 607-620

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลดไฟล์
8 ประสบการณ์การตีตราตนเองในผู้ติดแอลกอฮอล์

Self-Stigma Experiences in Persons with Alcohol Dependence

วารสารแพทย์นาวี  ปีที่ 46

ฉบับที่ 3  กันยายน–ธันวาคม หน้า 640-652

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลดไฟล์
9 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ
The Effect of Self-efficacy Promotion combined with Family Support Program on Physical Activity in Older Persons with
วารสารแพทย์นาวี  ปีที่ 46

ฉบับที่ 3  กันยายน–ธันวาคม หน้า 653-668

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลดไฟล์
10 การสอนนักสึกษาพยาบาลเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

Teaching Nursing Students to Develop Creative Thinking

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 46

ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 หน้า 474-486

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลดไฟล์
11 การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

Improving Medication Adherence in Older Persons with Chronic Illness

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 46

ฉบับที่ 3  กันยายน–ธันวาคม หน้า 717-731

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลดไฟล์