บทคัดย่อวิจัยปี 2562

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
รายชื่อบทความวิจัย และบทความวิชาการของอาจารย์พยาบาลที่ตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2562

พ.ศ. ลำดับที่ ผลงาน ชื่อ-สกุล ชื่อบทความ วารสารที่ตีพิมพ์ ประเภทวารสาร เอกสารดาวน์โหลด
2562 1 วิจัย Kanoklekha Suwannapong, 

sureeporn thanasilp,

waraporn chaiyawat

The Development of Medication Adherence Scale for Persons with Coronary Artery Disease (MAS-CAD): A Nursing Perspective Walailak Journal of Science and Technology (WJST), 16(1), 19-25. นานาชาติ ดาวน์โหลด
2562 2 วิจัย สุวิมล โรจนาวี 

จินตนา ยูนิพันธุ์

อรวรรณ ฆ้องต้อ

ผลของบริการเลิกบุหรี่ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ ทางโทรศัพท์แห่งชาติ : การวิเคราะห์แยกเพศ 

Effectiveness of Thailand National Quitline Services:

A Gender Analysis

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2562

TCI กลุ่ม 2 ดาวน์โหลด
2562 3 วิจัย* พาสินี แจ่มจ้า 

สุนิศา สุขตระกูล

ประนอม รอดคำ

ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น 

The Effect of Stress Management Program on Caregivers’ Caring Ability of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 46 

ฉบับที่ 1  มกราคม-เมษายน 2562 หน้า 32-48

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด
2562 4 วิจัย* กรัยรัชช์ นาคขํา 

ศิริพันธุ์ สาสัตย์

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจและการออกกําลังกายแบบต้านแรงต่อภาวะเปราะบางของผ้สูงอายุในชุมชน 

The Effect of Empowerment Program and Resistant Exercises on Frailty among Older Persons in Community

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 46 

ฉบับที่ 1  มกราคม-เมษายน 2562 หน้า 149-164

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด
2562 5 วิจัย ปิยาพร  สินธุโคตร 

คณาลักษณ์  ดลเสมอ

สุนทรี  มอญทวี

กรุณา  วงษ์เทียนหลาย

นพวรรณ เปียซื่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร  พฤติกรรมสุขภาพ กับภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 

The Relationship between the Knowledge and The Attitude about Food, The Health Behavior and the Nutritional Status of the Nurse Students at Royal Thai Navy College of Nursing

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 46 

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 หน้า 336-354

TCI กลุ่ม 1 ดาวน์โหลด

*ผลงานวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท