วิจัย

วิจัย

บทความวิจัยวิชาการ ปี พ.ศ.2561

1.Nurses A Voice to Lead Health is a Human Right
2.การจัดการความรู้
3.ผลของการใช้แนวคิดการจัดการตนเอง
4.ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
5.กายวิภาคศาสตร์พื้นผิวจำเป็นสำหรับพยาบาลวิชาชีพหรือไม่
6.การพัฒนารูปแบบสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
7.การประเมินความต้องการจำเป็นของความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล

บทความวิจัยวิชาการ ปี พ.ศ.2562

1.The Development of Medication Adherence Scale
2.การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
3.ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ
4.การประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารงานวิชาการ
5.ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
6.ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร
7.ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน
8.ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียด
9.การสอนนักศึกษาพยาบาลเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
10.ประสบการณ์การตีตราตนเอง
11.ผลของบริการเลิกบุหรี่ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่

บทความวิจัยวิชาการ ปี พ.ศ.2563

1.Development and Psychometric Testing
2.การประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3.ความต้องการการดูแลสนับสนุนด้านเพศสัมพันธ์
4.ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
5.ปัจจัยองค์การที่มีความสัมพันธ์กับการดําเนินงาน
6.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
7.การสํารวจงานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกการรู้คิด
8.การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
9.ผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านแบบมีส่วนร่วม
10.N.A.V.Y. กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสู่การจัดการศึกษาพยาบาลวิถีใหม่
11.เกมการศึกษา Kahoot

บทความวิจัยวิชาการ ปี พ.ศ.2564

1.Evaluation of the integrated model of RDU
2.การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
3.ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
4.กลยุทธ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต
5.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
6.การฝึกทักษะการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิด
7.การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
8.การประเมินความต้องการจำเป็น

บทความวิจัยวิชาการ ปี พ.ศ.2565

1.Describing Death Acceptance
2.การใช้เทคนิคทางจิตวิทยาในการพัฒนากรอบแนวคิดแบบเติบโต
3.ภาวะซึมเศร้าในคนประจำเรือ
4.ผลของการบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูงต่อการหายของแผล
5.กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิจัย

 2,543 total views,  2 views today