ปรัชญา ปณิธาน

ปรัชญา ปณิธาน 

ความสำเร็จของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เกิดจากการใฝ่รู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องของบุคลากร ภายใต้ค่านิยมร่วมและการมีธรรมาภิบาล เพื่อการมีสุขภาวะของกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในการผลิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ
 2. ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม
 3. ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรทางการพยาบาล กำลังพลกองทัพเรือ และประชาชน
 4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
 5. พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศมีสมรรถนะทางการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล และมีคุณลักษณะทางทหาร
 2. ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลและการพยาบาลเวชศาสตร์ทางทะเล
 3. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการด้านการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรทางการพยาบาล กำลังพลกองทัพเรือ และประชาชน
 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ศาสนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมการจัดการความรู้ให้เกิดทั่วทั้งองค์กรเพื่อนำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำของกองทัพเรือ

ค่านิยมร่วมขององค์กร

 

ค่านิยมร่วมของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ “RTNCN”

 

 • R (Responsibility)             = การมีความรับผิดชอบ
 • T (Team Work)                = การทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • N (Neatness)                   = การมีความประณีต เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • C (Creative Thinking)        = การมีความคิดสร้างสรรค์
 • N (Nice)                         = การมีความสุภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์