ทุนสนับสนุนการวิจัย

ทุนสนับสนุนการวิจัย
รายชื่อแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศ
สมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ
http://www.nrct.net

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
http://www.thaihealth.or.th

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
http://www.trf.or.th

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
http://www.hsri.or.th

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารสุข
http://intra.fda.moph.go.th/fdaifo.nsf

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ [ศจย.]
http://www.trc.or.th/

สภาการพยาบาล
http://www.tnc.or.th/

สมาคมพยาบาลแห่งประทศไทย
http://www.thainurse.org/