๓๐ ก.ค. ๖๓ น.อ.หญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร. รับรางวัลจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

๓๐ ก.ค. ๖๓ น.อ.หญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร. รับรางวัลจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย มอบประกาศเกียรติคุณให้ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นสถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี ๒๕๖๓
น.ท.หญิงกิตติมา สาธุวงศ์ ได้รับรางวัลครูต้นแบบ ด้านการสอนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓