30 ก.ย.63 พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา จก.พร. เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องปรับอากาศให้แก่ วพร.ศวก.พร. โดยผู้แทนมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระราชูปถัมภ์ เป็นผู้มอบฯ

30 ก.ย.63 พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา จก.พร. เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องปรับอากาศให้แก่ วพร.ศวก.พร. โดยผู้แทนมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระราชูปถัมภ์ เป็นผู้มอบฯ