28 ก.ย.63 นาวาเอกหญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร. ปัจฉิมโอวาทให้กับคณะครูและนักเรียนพยาบาล 4 ชั้นปี ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหอพัก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

28 ก.ย.63 นาวาเอกหญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร. ปัจฉิมโอวาทให้กับคณะครูและนักเรียนพยาบาล 4 ชั้นปี ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหอพัก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ