วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ขอแสดงความยินดี แด่นาวาตรีหญิง ดร. กรุณา วงษ์เทียนหลาย

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ขอแสดงความยินดี แด่ นาวาตรีหญิง ดร. กรุณา วงษ์เทียนหลาย