วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ขอแสดงความยินดี แด่ น.ท.หญิง ผศ.ดร.สุปราณี พลธนะ นพร. จิรัชฌา วรรณา นพร. พรพิมล กิจสมุทร นพร. นารีรัตน์ วันมาลา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ขอแสดงความยินดี แด่ น.ท.หญิง ผศ.ดร.สุปราณี พลธนะ นพร. จิรัชฌา วรรณา นพร. พรพิมล กิจสมุทร นพร. นารีรัตน์ วันมาลา