วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ คณะครู และนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ และขอพรผู้อาวุโส เนื่องในงาน “สิบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วันสงกรานต์ ประจำปี 2565” เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมให้คณะครู และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี และปลูกฝังค่านิยมในการทำนุบำรุง มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เม.ย.๖๕ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยายาลกองทัพเรือ โดยยึดหลักการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด DMHTT อย่างเคร่งครัด

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพ …

Read More

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดโครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารหอพัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากรและนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ของ วพร.ศวก.พร. ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและปลูกฝังค่านิยม รักษาวัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยซึ่งเป็นพันธกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยกับการจัดการเรียนการสอน

  

Read More