วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดโครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารหอพัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากรและนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ของ วพร.ศวก.พร. ตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและปลูกฝังค่านิยม รักษาวัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยซึ่งเป็นพันธกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยกับการจัดการเรียนการสอน

  

Read More

เมื่อวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 “ดุริยะกฤติยาธร 75 ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์ จว.นครปฐม ครั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 89 สถาบัน โดยวงดนตรีไทยของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ร่วมขับร้องเพลงไทยเดิมและแสดงดนตรีไทยกับนักเรียนนายเรือ ในเพลงโหมโรงนาวากร และเต่าเห่ ณ เวทีพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ และแสดงร่วมกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง 3 ในเพลงไอยเรศ 3 ชั้น ณ เวทีกลางน้ำ (เรือนกระจก)

เมื่อวันที่ 26 – 28 …

Read More