วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ขอแสดงความยินดี แด่ น.ท.หญิง ดร. อาทิตยา ดวงมณี และคณะ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ขอแสดงความยินดี แด่ น.ท.หญิง ดร. อาทิตยา ดวงมณี และคณะ