วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ขอแสดงความยินดี แด่ น.ท.หญิง ผศ.(พิเศษ) ดร. อรวรรณ ฆ้องต้อ นพร. ตุลาพร ไชยธรรม นพร.ปาณิสรา เผ่าสีหา นพร. ปิยะนุช คำอ้วน นพร. จิภิญญา ทัพเจริญ และคณะ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ขอแสดงความยินดี แด่ น.ท.หญิง ผศ.(พิเศษ) ดร. อรวรรณ ฆ้องต้อ นพร. ตุลาพร ไชยธรรม นพร.ปาณิสรา เผ่าสีหา นพร. ปิยะนุช คำอ้วน นพร. จิภิญญา ทัพเจริญ และคณะ