วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ขอแสดงความยินดี แด่ น.ต.หญิง วรลักษณ์ จงเลิศมนตรี ร.อ.หญิง พัชรี ราษีกฤษ น.ท.หญิง ผศ.ดร. สุปราณี พลธนะ ร.ท.หญิง กานดา มั่นคง น.ท.หญิง อภิญญา รอดรักษ์

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ขอแสดงความยินดี แด่ น.ต.หญิง วรลักษณ์ จงเลิศมนตรี ร.อ.หญิง พัชรี ราษีกฤษ น.ท.หญิง ผศ.ดร. สุปราณี พลธนะ ร.ท.หญิง กานดา มั่นคง น.ท.หญิง อภิญญา รอดรักษ์