วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ขอแสดงความยินดี แด่ น.ท.หญิง ผศ.ดร. สุปราณี พลธนะ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ขอแสดงความยินดี แด่ น.ท.หญิง ผศ.ดร. สุปราณี พลธนะ