1 ก.ย. 64 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพกองทัพเรือและนาวีวิจัย ประจำปี 2564

กองทัพเรือได้ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและนาวีวิจัย ซึ่งนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานขององค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงอันจะนำไปสู่การเป็นกองทัพเรือที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยส่งเสริมให้หน่วยมีการพัฒนาความรู้และต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในกองทัพเรือ ให้มีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ และสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในการนี้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือได้เข้าร่วมส่งผลงานและได้รับรางวัล จำนวน 2 คน ได้แก่

1. น.ท.หญิง สุปราณี พลธนะ       ได้รับรางวัลผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ ดีเด่น

ชื่อผลงาน การพัฒนานวัตกรรมหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ (NAVY SAFETY SUCTION MODEL)

2. น.ท.หญิง สินีนุช ศิริวงศ์  ได้รับรางวัลผลงานด้านหลักการ

ชื่อผลงาน การพัฒนาแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน โดยใช้การคิดเชิงนวัตกรรม

link download VDO  ผลงาน

 2,364 total views,  2 views today