นาวาเอก วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการกองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ ทำพิธีเปิดการอบรม : Training ICD-10-TM , ICD-9-CM และโปรแกรมการลงข้อมูลผู้ใช้บริการหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ วันที่ ๑๗-๒๑ กุมภาพันธ์

นาวาเอก วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการกองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ ทำพิธีเปิดการอบรม : Training ICD-10-TM , ICD-9-CM และโปรแกรมการลงข้อมูลผู้ใช้บริการหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ วันที่ ๑๗-๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ และห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓