นาวาเอก สนั่น โพธิ์ศรี รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมจเรทหารเรือ ตรวจราชการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี นาวาเอกหญิง วิภากร ศีลสว่าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือฯ เป็นผู้รับการตรวจราชการ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

นาวาเอก สนั่น โพธิ์ศรี รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมจเรทหารเรือ ตรวจราชการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี นาวาเอกหญิง วิภากร ศีลสว่าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือฯ เป็นผู้รับการตรวจราชการ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อตรวจการปฏิบัติราชการของหน่วยให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายของกองทัพเรือ/ผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งให้คำแนะนำขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการตรวจราชการอยู่ในเกณฑ์ดี หน่วยไม่มีปัญหาข้อขัดข้องที่สำคัญ