วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับเกียรติบัตรจาก  World Alliance for Breastfeeding Action หรือ WABA

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับเกียรติบัตรจาก  World Alliance for Breastfeeding Action หรือ WABA ในสัปดาห์รณรงค์นมแม่โลกประจำปี 2021 หรือ World Breastfeeding Week 2021 จากการรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในส่วนของการมีส่วนร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ และทักษะในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยสอดแทรกไปกับการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดโครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครภร์ที่ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และการผดุงครรภ์รับผิดชอบ  

 2,035 total views,  2 views today