พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา จก.พร. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ แบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด- 19 ซึ่งจัดแบบ New Normal ที่ วพร.ศวก.พร.โดยมีผู้แทน นพร.ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 40 คน เข้าร่วมพิธี และ นพร.ชั้นปีที่ 1-4 ที่เหลือ เข้าร่วมพิธีแบบ online ในวันที่ 23 กันยายน 2564

พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา จก.พร. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ แบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด- 19 ซึ่งจัดแบบ New Normal ที่ วพร.ศวก.พร.โดยมีผู้แทน นพร.ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 40 คน เข้าร่วมพิธี และ นพร.ชั้นปีที่ 1-4 ที่เหลือ เข้าร่วมพิธีแบบ online ในวันที่ 23 กันยายน 2564