นางสาว ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งนักเรียนพยาบาลทหารเรือ พรไพลิน แก้ววงตา ชั้นปีที่ ๑ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลดังกล่าว